Vysoko kvalitné trojuholníkové a obdĺžnikové HPDE solárne plachty, príslušenstvo - Slnečná Plachta.sk.

Mať otázku? Kontaktuj nás! info@slnecnaplachta.sk

Prosím prečítajte ešte pred nakupovaním!

Základné zmluvné podmienky
Informácie o správe údajov
Základné zmluvné podmienky
VŠEOBECNÉ PODMIENKY (VOP)

www.slnecnaplachta.sk - účinné od 2024-02-15

 

 

Preambulum

Vitajte na našej webovej stránke! Ďakujeme, že ste si nás vybrali pre svoj nákup! Tieto VOP internetového obchodu boli vytvorené pomocou generátora VOP pre spotrebiteľov.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zmluvných podmienok, používania webovej stránky, produktov, postupu nákupu alebo ak s nami chcete prediskutovať svoje konkrétne potreby, kontaktujte nás prostredníctvom uvedených kontaktných údajov.

Odtlačok: údaje o poskytovateľovi služieb (predajca, spoločnosť)

Názov: Laczi Dániel E.V.

Kancelária: 4431 Nyíregyháza, Sikló köz 8.

Korešpondenčná adresa: 4431 Nyíregyháza, Sikló köz 8. Registračný orgán: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Registračné číslo: 56705746

Daňové číslo: 58076479-1-35

Zástupca: Dániel Laczi

Telefónne číslo: +36701641155

E-mail: info@slnecnaplachta.sk

Webová stránka: http://www.slnecnaplachta.sk

Bankszámlaszám: 10918001-00000123-18260007

Dodatočné číslo bankového účtu: 9678 8789 9061 IBAN: HU15109180010000012318260007 Dodatočný IBAN: BE62 9678 8789 9061

Podrobnosti o poskytovateľovi hostingu

Názov: UNAS Online Ltd.

Sídlo: 9400 Sopron, Kőszegi út 14. Kontakt: unas@unas.hu Webová stránka: unas.hu

Koncepty

Tovar: tovar ponúkaný na predaj na webovej stránke:

 

hnuteľný hmotný majetok vrátane vody, plynu a elektrickej energie v nádobách, fľašiach alebo iných obmedzených množstvách alebo kapacitách a

hnuteľný tovar, ktorý obsahuje digitálny obsah alebo digitálnu službu alebo je s nimi spojený takým spôsobom, že bez príslušného digitálneho obsahu alebo digitálnej služby by tovar nebol schopný plniť svoje funkcie (ďalej len "tovar obsahujúci digitálne prvky")

 

Tovar obsahujúci digitálne prvky: hnuteľný majetok, ktorý obsahuje digitálny obsah alebo digitálnu službu alebo je s nimi spojený takým spôsobom, že bez príslušného digitálneho obsahu alebo digitálnej služby by tovar nebol schopný plniť svoje funkcie.

Digitálny obsah: údaje vytvorené alebo dodané v digitálnej forme

Strany: predávajúci a kupujúci spoločne

Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá koná na iné účely ako na účely svojho zamestnania a hospodárskej činnosti, ktorá kupuje, objednáva, prijíma, používa, využíva alebo je adresátom obchodného oznámenia alebo ponuky týkajúcej sa tovaru. Na účely pravidiel o zmierovacích orgánoch - s výnimkou uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES - je spotrebiteľom okrem vyššie uvedeného aj fyzická osoba, ktorá koná na účely mimo svojho samostatného povolania a hospodárskej činnosti, je občianskou organizáciou, náboženskou osobou, spoločenstvom vlastníkov bytov, bytovým družstvom, občianskoprávnym subjektom, fyzickou osobou, ktorá kupuje, objednáva, prijíma, používa, využíva alebo je adresátom obchodných oznámení alebo ponúk týkajúcich sa tovaru. Na účely nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018 o opatreniach proti neoprávneným územným obmedzeniam založeným na štátnej príslušnosti, bydlisku alebo sídle kupujúceho a iným formám diskriminácie na základe obsahu a iným dôvodom diskriminácie na vnútornom trhu, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES (ďalej len "nariadenie (EÚ) 2018/302") je spotrebiteľom okrem vyššie uvedených aj podnik, ktorý je kupujúcim v zmysle nariadenia (EÚ) 2018/302

Spotrebiteľská zmluva: zmluva, v ktorej je jednou zo zmluvných strán spotrebiteľ

Funkčnosť: schopnosť tovaru, digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, ktorá obsahuje digitálne prvky, plniť funkcie, na ktoré je určená.

Výrobca: výrobca Tovaru alebo v prípade dovážaného Tovaru dovozca, ktorý dováža Tovar do Európskej únie, a akákoľvek osoba, ktorá sa vydáva za výrobcu používaním názvu, ochrannej známky alebo iného rozlišovacieho znaku Tovaru.

Interoperabilita: schopnosť tovaru, digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, ktorá obsahuje digitálne prvky, fungovať s iným hardvérom a softvérom, než s akým sa zvyčajne používa rovnaký typ tovaru, digitálneho obsahu alebo digitálnej služby.

Kompatibilita: schopnosť tovaru, digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, ktorá obsahuje digitálne prvky, fungovať s hardvérom alebo softvérom, s ktorým sa bežne používa rovnaký typ tovaru, digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, bez potreby úpravy.

Webová stránka: táto webová stránka, ktorá sa používa na uzavretie zmluvy

Zmluva: kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom webovej stránky a elektronickej pošty

Trvanlivé médium: akékoľvek zariadenie, ktoré umožňuje spotrebiteľovi alebo podniku uchovávať údaje určené jemu osobne spôsobom, ktorý je prístupný v budúcnosti počas primeraného obdobia na účely, na ktoré boli údaje určené, a zobrazovať uložené údaje v nezmenenej podobe.

Zariadenie na diaľkovú komunikáciu medzi stranami: zariadenie, ktoré umožňuje stranám urobiť zmluvné vyhlásenie v ich neprítomnosti s cieľom uzavrieť zmluvu. Medzi takéto prostriedky patria najmä adresované alebo neadresované tlačoviny, štandardné listy, inzeráty uverejnené v tlači s objednávkovými formulármi, katalógy, telefóny, faxy a zariadenia s prístupom na internet

Zmluva na diaľku: spotrebiteľská zmluva uzavretá bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán v rámci systému predaja na diaľku organizovaného na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, na ktoré sa zmluva vzťahuje, pričom zmluvné strany používajú na uzavretie zmluvy len prostriedky komunikácie na diaľku.

Podnikateľ: osoba konajúca v rámci svojho povolania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo podnikania

Kupujúci/kupujúci: osoba, ktorá uzavrie zmluvu predložením ponuky na kúpu prostredníctvom webovej stránky

 

Odkladný účinok: pre zmluvy uzavreté medzi spotrebiteľom a podnikateľom (ďalej len "spotrebiteľská zmluva") platí Občiansky zákonník,

 

 1. záruku za plnenie zmluvy, ktorú podnik dobrovoľne preberá za riadne plnenie zmluvy nad rámec svojej zákonnej povinnosti alebo v prípade jej neexistencie, a
 2. povinná zákonná záruka

 

Kúpna cena: odplata splatná za Tovar a poskytnutie digitálneho obsahu.

Príslušné právne predpisy

Zmluva sa riadi ustanoveniami maďarského práva, najmä týmito zákonmi:

 

 Zákon CLV z roku 1997 o ochrane spotrebiteľa

 Zákon CVIII z roku 2001 o niektorých aspektoch služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti

 Zákon V z roku 2013 o občianskom zákonníku

 Vládne nariadenie 151/2003 (IX.22.) o povinnej záruke na spotrebný tovar dlhodobej spotreby

 Vládne nariadenie 45/2014 (II.26.) o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľmi a podnikmi

 19/2014 (IV.29.) NGM Vyhláška o procesných pravidlách vybavovania reklamácií v súvislosti so zárukou a zárukou na tovar predaný na základe zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľom

 Zákon LXXVI z roku 1999 o autorskom práve

 Zákon CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobode informácií

  NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018 o boji proti neodôvodneným územným obmedzeniam a iným formám diskriminácie na základe štátnej príslušnosti, bydliska alebo sídla kupujúceho na vnútornom trhu a o zmene nariadení (ES) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernice 2009/22/ES

 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane prírodných zdrojov

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

 Vládne nariadenie č. 373/2021 (VI. 30.) o podrobných pravidlách pre zmluvy medzi spotrebiteľmi a podnikmi o predaji tovaru, dodávaní digitálneho obsahu a poskytovaní digitálnych služieb

 

Rozsah pôsobnosti VOP, prijatie

Obsah zmluvy uzavretej medzi nami sa riadi týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len "VOP"), okrem ustanovení platných všeobecne záväzných právnych predpisov. V súlade s tým tieto Všeobecné obchodné podmienky obsahujú práva a povinnosti medzi vami a nami, podmienky zmluvy, lehoty na plnenie, dodacie a platobné podmienky, pravidlá zodpovednosti a podmienky uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.

Technické informácie potrebné na používanie webovej stránky, ktoré nie sú zahrnuté v týchto VOP, sú uvedené v iných informáciách dostupných na webovej stránke.

Pred dokončením objednávky si musíte prečítať ustanovenia týchto VOP.

Jazyk zmluvy, forma zmluvy

Jazykom zmlúv, na ktoré sa vzťahujú tieto VOP, je maďarčina.

Zmluvy, na ktoré sa vzťahujú tieto VOP, nie sú písomnými zmluvami a predávajúci ich neregistruje.

E-účet

Naša spoločnosť používa elektronickú fakturáciu v súlade s článkom 175 zákona CXXVII z roku 2007. Súhlasíte s týmito VOP

 

súhlasíte s používaním elektronickej fakturácie.

Ceny

Ceny sú uvedené v HUF a zahŕňajú 20% DPH. Nie je možné vylúčiť, že predávajúci zmení ceny z dôvodov obchodnej politiky. Zmena cien sa nevzťahuje na už uzavreté zmluvy. Ak predávajúci uviedol nesprávnu cenu a predávajúcemu bola doručená objednávka, ale medzi zmluvnými stranami ešte nebola uzatvorená zmluva, predávajúci bude postupovať v súlade s článkom VOP "Postup pri nesprávnej cene".

Postup v prípade nesprávnej ceny

Považuje sa to za zjavné skreslenie ceny:

 

 Cena 0 Ft,

 cena znížená o zľavu, ale nesprávne uvedená zľava (napr.: cena 500 HUF za tovar v hodnote 1000 HUF s 20% zľavou).

 

V prípade nesprávneho uvedenia ceny ponúka Predávajúci možnosť zakúpiť Tovar za skutočnú cenu, pričom na základe tejto informácie sa môže Zákazník rozhodnúť, či si objedná Tovar za skutočnú cenu alebo objednávku zruší bez akýchkoľvek nepriaznivých právnych následkov.

Sťažnosti a náprava

Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť na Tovar alebo na konanie, činnosť alebo opomenutie Predávajúceho prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov a spôsobov:

 

 Napísaním na túto webovú stránku: https://www.slnecnaplachta.sk Napísaním na túto e-mailovú adresu: info@slnecnaplachta.sk

 Písomne poštou: 4431 Nyíregyháza, Sikló köz 8.

 Osobne, telefonicky na +36701641155

 

Spotrebiteľ môže ústne alebo písomne oznámiť podnikateľovi sťažnosť na konanie, činnosť alebo opomenutie podnikateľa alebo osoby konajúcej v záujme podnikateľa alebo v jeho mene, ktoré priamo súvisia s marketingom alebo predajom tovaru spotrebiteľom.

Podnik musí ústnu sťažnosť bezodkladne prešetriť a podľa potreby vykonať nápravu. Ak spotrebiteľ nesúhlasí s vybavením reklamácie alebo ak nie je možné reklamáciu okamžite prešetriť, podnik musí bezodkladne vyhotoviť záznam o reklamácii a svoje stanovisko k nej a v prípade osobnej ústnej reklamácie odovzdať kópiu záznamu spotrebiteľovi na mieste. V prípade ústnej sťažnosti oznámenej telefonicky alebo prostredníctvom inej elektronickej komunikačnej služby sa spotrebiteľovi poskytne vecná odpoveď najneskôr do 30 dní v súlade s ustanoveniami platnými pre odpoveď na písomnú sťažnosť. V ostatných ohľadoch postupuje spotrebiteľ pri vybavovaní písomnej sťažnosti takto.

Ak priamo uplatniteľný právny akt Európskej únie neustanovuje inak, podnik je povinný písomne odpovedať na písomnú sťažnosť do tridsiatich dní od jej doručenia spôsobom, ktorý možno vecne odôvodniť, a prijať opatrenia na oznámenie sťažnosti. Ak je sťažnosť zamietnutá, podnik musí písomne informovať spotrebiteľa o orgáne alebo zmierovacom orgáne, ktorému možno sťažnosť podľa jej povahy predložiť. Informácia musí obsahovať aj sídlo, telefónne a internetové kontaktné údaje a poštovú adresu príslušného orgánu alebo zmierovacieho orgánu v mieste, kde spotrebiteľ býva alebo sa zdržiava. Informácie musia obsahovať aj to, či podnik urobil všeobecné vyhlásenie o prijatí rozhodnutia zmierovacieho orgánu.

Ak sa spotrebiteľský spor medzi predávajúcim a spotrebiteľom nevyrieši v rámci rokovaní, spotrebiteľ má k dispozícii tieto možnosti vymáhania:


Postup ochrany spotrebiteľa

Môžete sa sťažovať na spotrebiteľských úradoch. Ak spotrebiteľ vníma porušenie svojich spotrebiteľských práv, má právo podať sťažnosť orgánu na ochranu spotrebiteľa v mieste svojho bydliska. Po preskúmaní sťažnosti orgán rozhodne, či začne konanie vo veci ochrany spotrebiteľa. Prvostupňovými orgánmi na ochranu spotrebiteľa sú štátne orgány v hlavnom meste a v okrese v mieste bydliska spotrebiteľa, ktorých zoznam nájdete na: http://www.kormanyhivatalok.hu/

Súdne konanie

Zákazník je oprávnený uplatniť svoj nárok vyplývajúci zo spotrebiteľského sporu na súde v občianskom súdnom konaní v súlade s ustanoveniami zákona V z roku 2013 o Občianskom zákonníku a zákona CXXX z roku 2016 o Občianskom súdnom poriadku.

Postup zmierovacieho orgánu

Ak je vaša spotrebiteľská sťažnosť zamietnutá, máte právo obrátiť sa so svojou sťažnosťou na príslušný zmierovací orgán v mieste vášho bydliska alebo sídla alebo na zmierovací orgán, ktorý ste uviedli vo svojej žiadosti. Na začatie konania zmierovacieho orgánu sa spotrebiteľ musí pokúsiť vyriešiť spor priamo s príslušným podnikom.

Ak spotrebiteľ nepožiada o osobné vypočutie, zmierovací senát uskutoční vypočutie online bez osobnej prítomnosti spotrebiteľa prostredníctvom elektronického zariadenia umožňujúceho simultánny prenos zvuku a obrazu (ďalej len "online vypočutie").

Spoločnosť má povinnosť spolupracovať v zmierovacom konaní a v tejto súvislosti sme povinní zaslať zmierovaciemu orgánu odpoveď v lehote stanovenej zmierovacím orgánom. S výnimkou uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, musí podnik zabezpečiť účasť osoby oprávnenej rokovať o urovnaní na pojednávaní. Zástupca podniku oprávnený uzavrieť dohodu o urovnaní sa musí zúčastniť na online pojednávaní. Ak spotrebiteľ požiada o osobný pohovor, zástupca podniku oprávnený rokovať o urovnaní sa musí zúčastniť na pohovore aspoň online.

Viac informácií o zmierovacích radách je k dispozícii tu: https://www.bekeltetes.hu


Kontaktné údaje na jednotlivé regionálne zmierovacie rady:

 

 

Budapeštianska zmierovacia rada Sídlo: Budapešť Oblasť pôsobnosti: Budapešť

 

Dostupnosť:

Adresa: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 111. Poštová adresa.

Telefónne číslo: 06-1-488-2131

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu Webová stránka: bekeltet.bkik.hu

 

Zmierovacia rada okresu Baranya

Sídlo: Pécs

Oblasť pôsobnosti: okres Baranya, okres Somogy, okres Tolna

 

Dostupnosť:

Adresa: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Telefónne číslo: 06-72-507-154

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu Webová stránka: baranyabekeltetes.hu

 

 

 

Rozhodcovská rada župy Borsod-Abaúj-Zemplén

Sídlo: Miskolc

Oblasť pôsobnosti: župa Borsod-Abaúj-Zemplén, župa Heves, župa Nógrád

 

Dostupnosť:

Adresa: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefónne číslo: 06-46-501-090 E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Webová stránka: bekeltetes.borsodmegye.hu

 

Zmierovacia rada župy Csongrád-Csanád

Lokalita: Szeged

Oblasť pôsobnosti: Békešská župa, Bács-Kiskunská župa, Csongrádsko-csanádska župa

 

Dostupnosť:

Adresa: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefónne číslo: 06-62-554-250/118 E-mail: bekelteto.testulet@cskik.hu Webová stránka: bekeltetes-csongrad.hu

 

 

 

Zmierovací výbor okresu Fejér

Lokalita: Székesfehérvár

Oblasť pôsobnosti: župa Fejér, župa Komárom-Esztergom, župa Veszprém

 

Dostupnosť:

Adresa: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefonszám:06-22-510-310

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu Webová stránka: www.bekeltetesfejer.hu

 

Arbitrážna rada župy Győr-Moson-Sopron

Sídlo: Győr

Oblasť pôsobnosti: župa Győr-Moson-Sopron, župa Vas, župa Zala

 

Dostupnosť:

Adresa: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefónne číslo: 06-96-520-217

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu Webová stránka: bekeltetesgyor.hu

 

 

 

Arbitrážna rada okresu Hajdú-Bihar

Lokalita: Debrecín

Oblasť pôsobnosti: župa Jász-Nagykun-Szolnok, župa Hajdú-Bihar, župa Szabolcs-Szatmár-Bereg

 

Dostupnosť:

Adresa: 4025 Debrecín, Vörösmarty u. 13-15.

Telefón: 06-52-500-710 E-mail: bekelteto@hbkik.hu Webová stránka: hbmbekeltetes.hu

 

Zmierovacia rada okresu Pest

Lokalita: Budapešť

Oblasť pôsobnosti: Peštianska župa

 

Dostupnosť:

Adresa: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2. Telefónne číslo: 06-1-792-7881

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu Webová stránka: complainrendezes.hu

 

Postup zmierovacieho orgánu pre osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi

Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa je spotrebiteľom v kontexte konania zmierovacieho výboru občianske združenie, cirkevná právnická osoba, spoločenstvo vlastníkov bytov, bytové družstvo, ktoré koná na účely mimo svojej samostatnej profesie a hospodárskej činnosti, ktoré nakupuje, objednáva, prijíma, používa, využíva alebo je príjemcom obchodnej komunikácie alebo ponuky týkajúcej sa tovaru.

Zmierovacia komisia je oprávnená overovať a skúmať existenciu kvality spotrebiteľa. Pravidlá konania sa riadia pravidlami spísanými v rámci zmierovacieho výboru.

 

Platforma na riešenie sporov online

Európska komisia vytvorila webovú stránku, na ktorej sa spotrebitelia môžu zaregistrovať a riešiť svoje spory pri nakupovaní online vyplnením formulára žiadosti, čím sa vyhnú súdnemu konaniu. Spotrebiteľom to umožní vymáhať svoje práva bez toho, aby im v tom bránila napríklad vzdialenosť.

Ak chcete podať sťažnosť na tovar alebo službu zakúpenú online a nechcete sa nevyhnutne obrátiť na súd, môžete použiť nástroj na riešenie sporov online.

Na portáli si môžete spolu s obchodníkom, proti ktorému ste podali sťažnosť, vybrať orgán na riešenie sporov, ktorý sa bude vašou sťažnosťou zaoberať.

Platforma na riešenie sporov online je k dispozícii tu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Recenzie priateľov spotrebiteľov

Informujeme kupujúcich, že predávajúci na svojej webovej stránke používa systém hodnotenia Consumer Friend. Hodnotiaci systém neumožňuje hodnotiť jednotlivý Tovar, ale Predávajúceho (internetový obchod), pričom sú zavedené nasledujúce technické opatrenia, ktoré zabezpečujú, že hodnotenie môžu zadávať len skutoční zákazníci:

 

 1. systém funguje nezávisle od internetového obchodu, ktorý ho využíva, a to tak, že hodnotiteľ WIDGET sa otvorí až po nákupe a odoslané hodnotenia si priateľ spotrebiteľa (JUTASA s.r.o.) uloží do svojho systému.
 2. Jediný spôsob, ako môže skutočný zákazník vyjadriť svoj názor, je zaslať e-mail na e-mailovú adresu poskytnutú priateľovi spotrebiteľa po nákupe.

 

Internetový obchod, ktorý používa systém hodnotenia, nemá technickú možnosť vymazať hodnotenie ani recenzie.

Systém preto obsahuje len hodnotenia a recenzie od skutočných zákazníkov a nerozlišuje medzi pozitívnymi a negatívnymi recenziami, ale zobrazuje ich rovnako.

Čiastočná neplatnosť, kódex správania

Ak je niektoré ustanovenie VOP právne neplatné alebo neúčinné, ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti a namiesto neplatnej alebo chybnej časti sa uplatňujú ustanovenia platných právnych predpisov.

Predávajúci nemá kódex správania podľa zákona o nekalých obchodných praktikách.

Informácie o fungovaní tovaru obsahujúceho digitálne batérie a o technickom ochrannom opatrení, ktoré sa má uplatňovať

Dostupnosť serverov, ktoré poskytujú údaje zobrazené na webovej stránke, je vyššia ako 99,9 % ročne. Celý obsah údajov sa pravidelne zálohuje, aby bolo možné v prípade problému obnoviť pôvodný obsah údajov. Údaje zobrazené na webovej lokalite sú uložené v databázach MSSQL a MySQL. Citlivé údaje sa ukladajú pomocou šifrovania s primeranou silou a šifrujú sa pomocou hardvérovej podpory zabudovanej v procesore.

Informácie o základných vlastnostiach tovaru

Informácie o základných vlastnostiach Tovaru, ktorý je možné zakúpiť, sú uvedené v popise každého Tovaru na webovej stránke.

Oprava chýb pri zadávaní údajov - zodpovednosť za presnosť poskytnutých údajov

 

Počas procesu objednávania budete mať vždy možnosť upraviť zadané údaje pred dokončením objednávky (kliknutím na tlačidlo späť v prehliadači sa otvorí predchádzajúca stránka, takže údaje môžete opraviť, aj keď ste už prešli na ďalšiu stránku). Upozorňujeme, že je vašou povinnosťou zabezpečiť, aby boli zadané údaje správne, pretože tovar bude fakturovaný a dodaný na základe zadaných údajov. Upozorňujeme, že nesprávne zadaná e-mailová adresa alebo presýtené úložisko poštovej schránky môže mať za následok nedoručenie potvrdenia a zabrániť uzatvoreniu zmluvy. Ak zákazník dokončil svoju objednávku a zistí chybu v zadaných údajoch, musí čo najskôr iniciovať úpravu svojej objednávky. Zákazník môže predávajúcemu oznámiť úpravu chybnej objednávky zaslaním e-mailu z e-mailovej adresy uvedenej pri objednávke alebo telefonicky.

Používanie webovej stránky

Na uskutočnenie nákupu nie je potrebná registrácia.

Webová stránka poskytuje používateľom možnosť predvádzania výrobkov a online objednávania. Používatelia si môžu prezerať webové stránky pomocou menu. Výrobky sú zoradené podľa kategórií. Kategória "Špeciálne ponuky" obsahuje všetky výrobky dostupné v obchode. Pri každom výrobku je samostatne uvedený dátum začiatku a ukončenia platnosti akcie alebo dátum začiatku a do vypredania zásob.

 

V ponuke Viac za menej nájdete produkty, na ktoré obchod ponúka množstevnú zľavu pri objednávke viac ako jedného produktu.

 

V sekcii Novinky nájdete nové produkty pridané do sortimentu webovej stránky. Kliknutím na názov kategórie sa zobrazí zoznam produktov, ktoré sú v nej nainštalované. Ak sa všetky výrobky v danej kategórii nezmestia na jednu stránku, môžete sa posúvať pomocou čísel nad a pod výrobkami. Zo zoznamu výrobkov sa na stránku s podrobnými informáciami o výrobku dostanete kliknutím na názov výrobku, tu sa dozviete podrobné informácie o funkciách a cene výrobku, ktorý si chcete objednať.

 

Na webovej stránke môžete vyhľadávať produkty podľa kľúčových slov. Výsledky vyhľadávania, ktoré zodpovedajú kritériám vyhľadávania, sa zobrazia v zozname podobne ako kategórie.

 

Vybraný výrobok môžete pridať do košíka stlačením tlačidla košíka a vedľa tlačidla môžete nastaviť počet požadovaných položiek. Používateľ môže skontrolovať obsah košíka výberom položky ponuky košík. Tu môžete zmeniť množstvo objednaného výrobku alebo položku vymazať. Tlačidlo Vyprázdniť košík možno použiť aj na úplné vyprázdnenie košíka.

 

Používateľ môže pokračovať v procese nákupu kliknutím na tlačidlo Objednať. V druhom kroku je možné sa prihlásiť, zaregistrovať a nakúpiť bez registrácie. V prípade registrácie a nákupu bez registrácie je Používateľ povinný poskytnúť tieto informácie: e-mailovú adresu, meno, telefónne číslo, fakturačnú adresu a, ak sa líši, adresu dodania. Na registráciu je okrem vyššie uvedených informácií potrebné aj heslo. O úspešnej registrácii bude Používateľ informovaný e-mailom a na webovej stránke. Používateľ môže požiadať o zrušenie svojej registrácie e-mailom zaslaným poskytovateľovi služieb, v takom prípade sa bude musieť pri novom nákupe zaregistrovať znova.

 

Používateľ je zodpovedný za zachovanie dôvernosti prístupových údajov. Používateľ je zodpovedný za aktualizáciu svojich údajov a je povinný informovať poskytovateľa služieb, ak zistí, že jeho údaje boli zneužité treťou stranou. V prípade zabudnutého hesla je možné požiadať o nové heslo na webovej stránke na registrovanú e-mailovú adresu. Ak sa používateľ už predtým zaregistroval na webovej lokalite, v procese objednávky môže pokračovať zadaním svojej e-mailovej adresy a hesla.

 

V ďalšom kroku procesu objednávania si používateľ musí vybrať spôsob platby a doručenia, ktorý mu vyhovuje. Súhrnná stránka umožňuje Používateľovi skontrolovať všetky predtým poskytnuté údaje a výrobky a množstvá, ktoré si želá objednať. V prípade chýb pri zadávaní údajov môže používateľ zadané údaje opraviť kliknutím na ikonu ceruzky.

 

Ak je všetko v poriadku, môžete objednávku dokončiť kliknutím na tlačidlo Odoslať objednávku. Budete o tom informovaní na

 

na webovej stránke alebo potvrdením e-mailom. Ak po potvrdení objednávky (napr. v potvrdzujúcom e-maile) zistíte nesprávne údaje, musíte to bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín, oznámiť poskytovateľovi služieb. Bez ohľadu na zámer objednania sa používateľ môže prihlásiť prostredníctvom okna Prihlásenie zákazníka alebo položky menu Prihlásenie. Po prihlásení sa zobrazí ponuka Zmena údajov, v ktorej môžete zmeniť údaje zadané počas registrácie, ako aj sledovať údaje a stav objednávky.

Dokončenie objednávky (predloženie ponuky)

Ak ste presvedčení, že obsah nákupného košíka zodpovedá Tovaru, ktorý si chcete objednať, a že vaše údaje sú správne, môžete dokončiť objednávku kliknutím na tlačidlo "Uskutočniť objednávku". Informácie uvedené na webovej stránke nepredstavujú ponuku Predávajúceho na uzavretie zmluvy. V prípade objednávok, na ktoré sa vzťahujú tieto VOP, sa za Uchádzača považujete vy.

Kliknutím na tlačidlo "Objednať" výslovne potvrdzujete, že vaša ponuka sa považuje za predloženú a že vaše vyhlásenie podlieha platbe v prípade potvrdenia zo strany predávajúceho v súlade s týmito VOP. Predávajúci bezodkladne potvrdí prijatie svojej objednávky kupujúcemu elektronickými prostriedkami. Ak toto potvrdenie Kupujúci nedostane v primeranej lehote v závislosti od povahy služby, najneskôr však do 48 hodín od odoslania objednávky Kupujúceho, Kupujúci je zbavený povinnosti urobiť ponuku alebo zmluvného záväzku.

Spracovanie objednávok, vytváranie zmlúv

Objednávky sa spracúvajú v dvoch fázach. Objednávku môžete zadať kedykoľvek. Najskôr dostanete automatické potvrdenie objednávky, v ktorom je zaznamenaná len skutočnosť, že vaša objednávka bola prijatá prostredníctvom webovej stránky, ale toto potvrdenie nepredstavuje prijatie vašej ponuky. Ak zistíte, že automatické potvrdzujúce e-mailové oznámenie obsahuje nesprávne údaje o vás (napr. meno, adresu doručenia, telefónne číslo atď.), musíte nám to bezodkladne oznámiť e-mailom spolu so správnymi údajmi. Ak automatický potvrdzujúci e-mail nedostanete do 24 hodín od odoslania objednávky, kontaktujte nás, pretože vaša objednávka nemusela byť prijatá z technických príčin.

Po odoslaní ponuky vám predávajúci potvrdí vašu ponuku druhým e-mailom. Zmluva bude uzavretá, keď sa potvrdzujúci e-mail zaslaný predávajúcim dostane do vášho poštového systému (druhé potvrdenie, prijatie ponuky).

Postup v prípade neobdržaných balíkov

Ak Zákazník neprevezme objednaný a dodaný Tovar a neoznámi Predávajúcemu svoj úmysel odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez uvedenia dôvodu podľa zákona, porušuje tým zmluvu s Predávajúcim, na základe ktorej je povinný Tovar prevziať a tým prijať plnenie Predávajúceho. V takom prípade sa Predávajúci pokúsi o opätovné dodanie Tovaru, ak sa na tom s Kupujúcim možno dohodnúť, pričom opätovné dodanie môže byť podmienené zaplatením poplatku za dodanie. Ak sa opätovné dodanie nepodarí alebo sa ho nepodarí dohodnúť s Kupujúcim, pretože Kupujúci odmietne spolupracovať, Predávajúci je oprávnený s okamžitou platnosťou odstúpiť od zmluvy s Kupujúcim z dôvodu porušenia zmluvy a požadovať od Kupujúceho náklady na neúspešné dodanie a vrátenie ako zmluvnú pokutu. Zmluvné strany sa dohodli na použití elektronickej pošty ako formy komunikácie, ktorú kupujúci pri objednávke používa na vypovedanie zmluvy, a stanovujú, že dňom výpovede zmluvy je deň, keď sa výpoveď stane dostupnou v elektronickej schránke kupujúceho.

Spôsoby platby

Globálne platby webpay online platby

Vyberte si toto pre rýchlu a bezpečnú platbu bankovou kartou!

 

 

V prípade použitia tohto spôsobu platby bude príjemca presmerovaný do online systému Global Payments webpay, kde bude môcť na úhradu faktúry použiť svoju bankovú kartu. V každom prípade musíte na stránke platobného riešenia zadať údaje o bankovej karte, takže sa k obchodníkovi v žiadnom prípade nedostanú. Pri zadávaní objednávky zúčtujeme celkovú sumu objednávky z vašej bankovej karty. Akceptované bankové karty: MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron.

Dobierka (+ 1 EUR)

Účtujeme poplatok za dobierku 1 EUR! Platba na dobierku je možná len pri nákupe nad 13 EUR.

V prípade platby na dobierku môžete objednávku uhradiť vami zvolenou kuriérskou službou pri doručení balíka!

Metódy prijatia, poplatky za prijatie

GLS Home Delivery

Vďaka svojej vynikajúcej sieti poskytuje rýchle a bezproblémové doručovanie balíkov, takže balíky sú doručené v nasledujúci pracovný deň po odoslaní.<br/><br/>Obrovský GLS HUB s 89 depami a viac ako 2 200 kuriérmi zabezpečuje, aby sa balíky po správnom roztriedení dostali k príjemcom čo najrýchlejšie. Okrem doručovania zásielok do domu ponúka GLS v tomto segmente aj celoštátne pokrytie prostredníctvom siete 1 700 doručovacích miest (GLS ParcelPoints a GLS Vending Machines).

 

Minimálne

Maximum

Poplatok za doručenie

0

50,66

5,30 EUR

50,67

Bezplatne

 

Termín dodania

Všeobecná dodacia lehota objednávky je maximálne 8 dní od dátumu potvrdenia objednávky. V prípade omeškania zo strany predávajúceho je kupujúci oprávnený stanoviť si dodatočnú lehotu. Ak predávajúci v rámci dodatočnej lehoty neplní, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Výhrada práv, doložka o vlastníctve

Ak ste si predtým objednali Tovar, ale v čase doručenia ste ho nedostali (okrem prípadov, keď ste využili právo na odstúpenie od zmluvy) alebo ak bol Tovar vrátený Predávajúcemu bez požadovaného označenia, Predávajúci podmieni splnenie objednávky zaplatením kúpnej ceny a nákladov na doručenie vopred.

 

Predávajúci môže pozastaviť dodanie Tovaru, kým sa nepresvedčí, že cena Tovaru bola úspešne zaplatená prostredníctvom elektronického platobného riešenia (vrátane prípadu Tovaru plateného bankovým prevodom, keď Kupujúci prevedie kúpnu cenu v mene členského štátu, v ktorom sa tovar predáva, a Predávajúci nedostane celú sumu kúpnej ceny a poplatkov za dodanie z dôvodu konverzie a bankových provízií a nákladov). Ak cena Tovaru nebola zaplatená v plnej výške, Predávajúci môže požiadať Kupujúceho o doplnenie kúpnej ceny.

Predaj v zahraničí

Pri používaní webovej stránky predávajúci nerozlišuje medzi kupujúcimi na území Maďarska a mimo územia Európskej únie. Ak nie je v týchto VOP stanovené inak, Predávajúci zabezpečí dodanie/vyzdvihnutie objednaného Tovaru v Maďarsku.

Ustanovenia týchto VOP sa vzťahujú aj na nákupy uskutočnené mimo Maďarska za predpokladu, že na účely tohto ustanovenia sa spotrebiteľ, ktorý je štátnym príslušníkom členského štátu, považuje za kupujúceho na účely ustanovení príslušného nariadenia,

 

má bydlisko alebo je usadený v členskom štáte, alebo podnik, ktorý je usadený v členskom štáte a nakupuje tovar alebo služby v Európskej únii výlučne na konečnú spotrebu alebo s takýmto zámerom. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá koná na účely, ktoré nesúvisia s jej obchodom, podnikaním, remeslom alebo povolaním.

Komunikačným a nákupným jazykom je predovšetkým maďarský jazyk, predávajúci nie je povinný komunikovať s kupujúcim v jazyku členského štátu kupujúceho.

Predávajúci nie je povinný dodržiavať ani informovať kupujúceho o akýchkoľvek mimozmluvných požiadavkách, ako sú požiadavky na označovanie alebo špecifické požiadavky pre dané odvetvie, ktoré sú stanovené vo vnútroštátnom práve členského štátu kupujúceho vo vzťahu k príslušnému Tovaru.

Ak nie je uvedené inak, predávajúci uplatňuje maďarskú DPH na všetok tovar. Kupujúci môže uplatniť svoje práva na vymáhanie v súlade s týmito VOP.

V prípade elektronickej platby sa platba uskutočňuje v mene určenej predávajúcim,

Predávajúci môže zadržať dodanie Tovaru, kým sa nepresvedčí, že cena Tovaru a poplatok za dodanie boli úspešne a v plnej výške uhradené prostredníctvom elektronického platobného riešenia (a to aj v prípade Tovaru plateného bankovým prevodom, ak Kupujúci prevedie kúpnu cenu (poplatok za dodanie) v mene členského štátu Predávajúceho a Predávajúci neobdrží celú sumu kúpnej ceny z dôvodu konverzie a bankových provízií a poplatkov). Ak cena Tovaru nebola zaplatená v plnej výške, Predávajúci môže požiadať Kupujúceho o doplnenie kúpnej ceny.

Na účely dodania Tovaru poskytne Predávajúci rovnaké možnosti dodania aj nemaďarským Kupujúcim ako maďarským Kupujúcim.

Ak Kupujúci môže požiadať o dodanie Tovaru do Maďarska alebo iného členského štátu Európskej únie v súlade s VOP, Kupujúci, ktorý nie je občanom Maďarska, môže tiež požiadať o dodanie niektorým zo spôsobov dodania uvedených vo VOP.

Ak sa Kupujúci rozhodne prevziať Tovar osobne od Predávajúceho v súlade s VOP, môže túto možnosť využiť aj Kupujúci, ktorý sa nenachádza v Maďarsku.

V opačnom prípade môže Kupujúci požiadať o zaslanie Tovaru do zahraničia na vlastné náklady. Toto právo sa nevzťahuje na maďarských zákazníkov.

Predávajúci splní objednávku po zaplatení poplatku za doručenie, ak zákazník nezaplatí predávajúcemu poplatok za doručenie alebo nezabezpečí vlastné doručenie do vopred dohodnutého termínu, predávajúci odstúpi od zmluvy a vráti zákazníkovi vopred zaplatenú kúpnu cenu.


Informácie pre spotrebiteľov

Informácie o práve spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Občiansky zákonník. Podľa článku 8:1 ods. 1 bodu 3 sa za spotrebiteľa považujú len fyzické osoby, ktoré konajú mimo rámca svojej profesie, samostatnej zárobkovej činnosti alebo podnikateľskej činnosti, takže právnické osoby nemôžu uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu!

 

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu podľa článku 20 vládneho nariadenia 45/2014 (26.II.). Spotrebiteľ môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy

 1. Pre zmluvu o predaji tovaru
 2. aa) do Aru,
 3. ab) v prípade predaja viacerých Tovarov, ak sa dodanie každého Tovaru uskutoční v inom čase, na Tovar dodaný ako posledný,

 

spotrebiteľom alebo treťou stranou, ktorá nie je dopravcom a ktorú spotrebiteľ určí, v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom.

Nič v tomto článku nemá vplyv na právo spotrebiteľa uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku počas obdobia medzi dátumom uzavretia zmluvy a dátumom prevzatia Tovaru.

Ak spotrebiteľ urobil návrh na uzavretie zmluvy, má právo pred uzavretím zmluvy od návrhu odstúpiť, čím zaniká povinnosť urobiť návrh na uzavretie zmluvy.

Oznámenie o zrušení zmluvy, uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy alebo ukončenie zmluvy

Spotrebiteľ môže uplatniť právo stanovené v článku 20 vládneho nariadenia 45/2014 (26.II.) prostredníctvom jasného vyhlásenia v tomto zmysle alebo použitím vzoru vyhlásenia, ktoré je možné stiahnuť z webovej stránky.

Platnosť odstúpenia od zmluvy zo strany spotrebiteľa

Právo na odstúpenie od zmluvy sa považuje za uplatnené v lehote, ak spotrebiteľ v tejto lehote zašle svoje vyhlásenie.

V prípade písomného odstúpenia od zmluvy alebo výpovede stačí zaslať oznámenie o odstúpení od zmluvy alebo výpovedi v stanovenej lehote.

Dôkazné bremeno, že spotrebiteľ uplatnil svoje právo na odstúpenie od zmluvy v súlade s týmto ustanovením, nesie spotrebiteľ.

Predávajúci potvrdí odstúpenie spotrebiteľa na elektronickom médiu po jeho prijatí.

Povinnosti predávajúceho v prípade odstúpenia od zmluvy zo strany spotrebiteľa

Povinnosť predávajúceho vrátiť peniaze

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy v súlade s článkom 22 nariadenia vlády č. 45/2014 (26.II.), predávajúci vráti spotrebiteľovi celkovú sumu zaplatenú ako protihodnotu vrátane nákladov vzniknutých v súvislosti s plnením vrátane poplatku za doručenie, a to najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď sa o odstúpení dozvedel. Upozorňujeme, že toto ustanovenie sa nevzťahuje na dodatočné náklady spôsobené výberom iného spôsobu dopravy, ako je najmenej nákladný obvyklý spôsob dopravy.

Ako je predávajúci povinný vrátiť peniaze

V prípade odstúpenia od zmluvy alebo jej ukončenia v súlade s článkom 22 vládneho nariadenia 45/2014 (26.II.) predávajúci vráti spotrebiteľovi vrátenú sumu rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil ako spôsob platby. Spotrebiteľovi sa vrátia náklady v plnej výške

 

predávajúci môže s výslovným súhlasom spotrebiteľa použiť na vrátenie peňazí iný spôsob platby, ale spotrebiteľovi nebude účtovaný žiadny ďalší poplatok. Predávajúci nenesie zodpovednosť za akékoľvek omeškanie spôsobené tým, že spotrebiteľ uvedie nesprávne a/alebo nepresné číslo bankového účtu alebo poštovú adresu.

Dodatočné náklady

Ak si spotrebiteľ výslovne zvolí iný spôsob dopravy ako najmenej nákladný obvyklý spôsob dopravy, predávajúci nie je povinný uhradiť dodatočné náklady, ktoré z toho vyplývajú. V takom prípade sme povinní uhradiť náklady do výšky uvedených bežných nákladov na doručenie.

Právo na zadržanie

Predávajúci môže zadržať sumu splatnú spotrebiteľovi dovtedy, kým spotrebiteľ Tovar nevráti alebo kým bez akýchkoľvek pochybností nepreukáže, že Tovar vrátil, podľa toho, čo nastane skôr. Zásielky zaslané na dobierku alebo poštou nemôžeme prijať.

V prípade odstúpenia od zmluvy alebo ukončenia záväzkov spotrebiteľa

Vrátenie tovaru

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy v súlade s článkom 22 nariadenia vlády 45/2014 (26.II.), spotrebiteľ je povinný Tovar bezodkladne, najneskôr však do štrnástich dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, vrátiť alebo odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru. Vrátenie sa považuje za včasné, ak spotrebiteľ vráti Tovar pred uplynutím tejto lehoty.

Úhrada priamych nákladov spojených s vrátením Tovaru

Spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie Tovaru. Tovar musí byť vrátený na adresu Predávajúceho. Ak spotrebiteľ vypovie zmluvu o poskytnutí služby uzavretú mimo prevádzkových priestorov alebo na diaľku po začatí plnenia, je povinný zaplatiť obchodníkovi poplatok primeraný poskytnutej službe do dňa oznámenia výpovede obchodníkovi. Suma, ktorú má spotrebiteľ zaplatiť pomerne, sa určí na základe celkovej výšky odmeny stanovenej v zmluve zvýšenej o daň. Ak spotrebiteľ preukáže, že takto určená celková suma je neprimerane vysoká, pomerná suma sa vypočíta na základe trhovej hodnoty služieb poskytnutých do dátumu ukončenia zmluvy. Upozorňujeme, že tovar vrátený na dobierku alebo poštovné nemôžeme prijať.

Zodpovednosť spotrebiteľa za odpisy

Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku jeho používania nad rámec používania potrebného na určenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti.

Ak právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť alebo ho možno uplatniť len za podmienok podľa platných právnych predpisov, zákazník nie je oprávnený používať výrobok na skúšobné účely.

Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť v týchto prípadoch

Predávajúci vás výslovne upozorňuje na skutočnosť, že svoje právo na odstúpenie od zmluvy nemôžete uplatniť v prípadoch stanovených v článku 29 ods. 1 nariadenia vlády č. 45/2014 (II.26.):

 

 1. po úplnom poskytnutí služby, ale ak zmluva ukladá spotrebiteľovi povinnosť zaplatiť, túto výnimku možno uplatniť len vtedy, ak sa plnenie začalo s výslovným predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa a ak spotrebiteľ vie, že stratí právo na odstúpenie od zmluvy, keď podnik úplne splní zmluvu;
 2. v súvislosti s tovarom alebo službou, ktorých cena alebo poplatok nie je

 

ktoré možno ovplyvniť, a to aj počas lehoty na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy;

 1. pre Tovar, ktorý nie je prefabrikovaný, ktorý bol vyrobený podľa pokynov alebo na výslovnú žiadosť spotrebiteľa, alebo pre Tovar, ktorý je zjavne personalizovaný pre spotrebiteľa;
 2. Tovar podliehajúci skaze alebo Tovar, ktorý si zachováva svoju kvalitu počas krátkeho obdobia;
 3. v prípade zapečateného Tovaru, ktorý sa po otvorení po doručení nemôže vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov;
 4. Tovar, ktorý je vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom;
 5. alkoholický nápoj, ktorého skutočná hodnota závisí od výkyvov na trhu spôsobom, ktorý podnik nemôže ovplyvniť, a ktorého cena bola dohodnutá medzi stranami v čase uzavretia kúpnej zmluvy, ale zmluva sa plní až 30 dní po uzavretí zmluvy;
 6. v prípade zmluvy o poskytovaní služieb, keď podnik navštívi spotrebiteľa na jeho výslovnú žiadosť, aby vykonal naliehavú opravu alebo údržbu;
 7. pri predaji kópie zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale, ak spotrebiteľ po dodaní obal otvoril;
 8. noviny, časopisy a periodiká s výnimkou zmlúv o predplatnom;
 9. pre zmluvy uzavreté verejnou dražbou;
 10. zmluva o poskytovaní ubytovania, dopravy, prenájmu automobilov, stravovania alebo voľnočasových aktivít, s výnimkou služieb spojených s bývaním, ak má zmluva konkrétny dátum alebo lehotu plnenia;
 11. v súvislosti s digitálnym obsahom poskytovaným na nehmotnom nosiči, ak predávajúci začal plniť s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ súčasne s udelením takéhoto súhlasu vzal na vedomie, že po začatí plnenia stráca právo na odstúpenie od zmluvy a podnik zaslal spotrebiteľovi potvrdenie.

 

Informácie o zárukách na výrobky a zárukách zhody pre spotrebiteľské zmluvy

Táto časť informačného oznámenia pre spotrebiteľov bola vypracovaná na základe splnomocnenia podľa článku 11 ods. 5 nariadenia vlády 45/2014 (II.26.) v súlade s prílohou 3 nariadenia vlády 45/2014 (II.26.).

Informácie pre spotrebiteľov sa vzťahujú len na zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi, pravidlá pre nespotrebiteľov sú uvedené v samostatnej kapitole.

Požiadavky na zmluvné plnenie v prípade spotrebiteľských zmlúv

Požiadavky na zmluvné plnenie pre tovar predávaný na základe spotrebiteľskej zmluvy vo všeobecnosti a tovar obsahujúci digitálny prvok

Tovar a plnenie musia byť v čase plnenia v súlade s požiadavkami vládneho nariadenia 373/2021 (30.VI.2021).

Na to, aby sa plnenie považovalo za súladné so zmluvou, musí byť tovar, ktorý je predmetom zmluvy

 

sú v súlade so špecifikáciami, množstvom, kvalitou, typom a majú funkčnosť, kompatibilitu, interoperabilitu a iné vlastnosti uvedené v zmluve

byť vhodné na akýkoľvek účel určený spotrebiteľom, na ktorý spotrebiteľ upozornil predávajúceho najneskôr v čase uzavretia zmluvy a ktorý predávajúci akceptoval

mať všetko príslušenstvo a používateľské príručky uvedené v zmluve vrátane návodu na inštaláciu, návodu na inštaláciu a popredajnej podpory a poskytovať aktualizácie uvedené v zmluve.

 

Na to, aby sa plnenie považovalo za súladné so zmluvou, musí byť tovar, ktorý je predmetom zmluvy

 

 byť vhodný na účely špecifikované pre ten istý druh Tovaru v platnom kódexe postupov, ak neexistuje právne ustanovenie, technická norma alebo technická norma

 mať množstvo, kvalitu, výkon a iné vlastnosti, najmä pokiaľ ide o funkčnosť, kompatibilitu, dostupnosť, kontinuitu a bezpečnosť, ktoré môže Spotrebiteľ odôvodnene očakávať, ako je to obvyklé pre Tovar rovnakého typu, s prihliadnutím na akékoľvek verejné vyhlásenie Predávajúceho, jeho zástupcu alebo akejkoľvek inej osoby v distribučnom reťazci o špecifických vlastnostiach Tovaru, najmä v reklame alebo na označení

 majú príslušenstvo a návod, ktoré by spotrebiteľ mohol rozumne očakávať, vrátane obalu a návodu na inštaláciu, a

 musí zodpovedať vlastnostiam a opisu Tovaru, ktorý podnik predložil ako vzorku, model alebo skúšobnú verziu pred uzavretím zmluvy.

 

Tovar nemusí byť v súlade s vyššie uvedeným verejným vyhlásením, ak Predávajúci preukáže, že

 

 nevedel a nemusel vedieť o verejnom vyhlásení

 verejné vyhlásenie bolo v čase uzavretia zmluvy riadne opravené, alebo verejné vyhlásenie nemohlo ovplyvniť rozhodnutie nositeľa práv uzavrieť zmluvu.

 

Chybné plnenie zmluvy o predaji tovaru

Predávajúci sa považuje za vadne plniaceho, ak je vada tovaru spôsobená nesprávnou inštaláciou za predpokladu, že

 1. inštalácia je súčasťou kúpnej zmluvy a bola vykonaná predávajúcim alebo na jeho zodpovednosť, alebo
 2. inštaláciu mal vykonať spotrebiteľ a nesprávna inštalácia je dôsledkom nedostatkov v návode na inštaláciu, ktorý poskytol predávajúci alebo v prípade tovaru obsahujúceho digitálne prvky poskytovateľ digitálneho obsahu alebo digitálnej služby.

Ak sa v kúpnej zmluve stanovuje, že tovar má byť uvedený do používania predávajúcim alebo na jeho zodpovednosť, plnenie sa považuje za ukončené predávajúcim, keď sa uvedenie do používania dokončí.

Ak sa v prípade tovaru obsahujúceho digitálne prvky v kúpnej zmluve stanovuje nepretržité dodávanie digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb počas určitého obdobia, predávajúci zodpovedá za vadu digitálneho obsahu tovaru, ak sa vada vyskytne alebo stane zjavnou do dvoch rokov od dodania tovaru v prípade nepretržitého dodávania počas obdobia nepresahujúceho dva roky.

Požiadavky na zmluvné plnenie pre tovar obsahujúci digitálne prvky predávaný na základe spotrebiteľskej zmluvy

V prípade tovaru, ktorý obsahuje digitálne prvky, musí predávajúci zabezpečiť, aby bol spotrebiteľ informovaný o všetkých aktualizáciách digitálneho obsahu tovaru alebo digitálnej služby spojenej s tovarom vrátane bezpečnostných aktualizácií, ktoré sú potrebné na to, aby bol tovar v súlade so zmluvou, a aby ich dostal.

Povinnosť predávajúceho sprístupniť aktualizáciu, ak je kúpna zmluva

 

ide o jednorazové dodanie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, pričom druh a účel tovaru a digitálnych prvkov a osobitné okolnosti a povaha zmluvy sú také, aké mohol spotrebiteľ rozumne očakávať, alebo

stanovuje nepretržité poskytovanie digitálneho obsahu počas určitého obdobia, potom v prípade nepretržitého poskytovania počas obdobia nepresahujúceho dva roky sa musí poskytovať počas obdobia dvoch rokov odo dňa dodania tovaru.

 

Ak spotrebiteľ neinštaluje poskytnuté aktualizácie v primeranej lehote, predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak sú spôsobené výlučne nepoužitím príslušnej aktualizácie, za predpokladu, že

 1. predávajúci informoval spotrebiteľa o dostupnosti aktualizácie a dôsledkoch jej nenainštalovania zo strany spotrebiteľa a
 2. neúspešná inštalácia aktualizácie spotrebiteľom alebo nesprávna inštalácia aktualizácie spotrebiteľom nie je spôsobená nedostatkom inštalačných pokynov poskytnutých predávajúcim.

Chybné plnenie nemožno konštatovať, ak bol spotrebiteľ v čase uzavretia zmluvy výslovne informovaný o tom, že určitá vlastnosť tovaru sa líši od vlastnosti tu opísanej, a spotrebiteľ tento rozdiel v čase uzavretia kúpnej zmluvy výslovne akceptoval.

Požiadavky na zmluvné plnenie pri predaji digitálneho obsahu predávaného na základe spotrebiteľskej zmluvy

Predávajúci poskytuje spotrebiteľovi digitálny obsah. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, predávajúci poskytne spotrebiteľovi digitálny obsah bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy, a to v najnovšej verzii dostupnej v čase uzavretia zmluvy.

Služba sa považuje za poskytnutú, keď sa digitálny obsah alebo akékoľvek riešenie na prístup k nemu alebo jeho stiahnutie doručí spotrebiteľovi alebo do fyzického alebo virtuálneho zariadenia, ktoré si spotrebiteľ na tento účel zvolil.

Predávajúci musí zabezpečiť, aby bol spotrebiteľ informovaný o všetkých aktualizáciách digitálneho obsahu vrátane bezpečnostných aktualizácií, ktoré sú potrebné na zachovanie súladu digitálneho obsahu alebo digitálnej služby so zmluvou, a aby ich dostal.

Ak sa v zmluve stanovuje nepretržité poskytovanie digitálneho obsahu počas určitého obdobia, zmluvné plnenie digitálneho obsahu musí byť zabezpečené počas celého trvania zmluvy.

Ak spotrebiteľ v primeranej lehote nenainštaluje aktualizácie poskytnuté predávajúcim, predávajúci nezodpovedá za nefunkčnosť služby, ak je spôsobená výlučne nepoužitím príslušnej aktualizácie, za predpokladu, že

 

 predávajúci informoval spotrebiteľa o dostupnosti aktualizácie a dôsledkoch jej nenainštalovania zo strany spotrebiteľa a

 neúspešná inštalácia aktualizácie spotrebiteľom alebo nesprávna inštalácia aktualizácie spotrebiteľom nie je spôsobená nedostatkom inštalačných pokynov poskytnutých predávajúcim.

 

Chybné plnenie nemožno konštatovať, ak bol spotrebiteľ v čase uzavretia zmluvy výslovne informovaný o tom, že určitá vlastnosť digitálneho obsahu sa odchyľuje od požiadaviek stanovených v tomto dokumente, a ak spotrebiteľ túto odchýlku v čase uzavretia zmluvy výslovne akceptoval.

Predávajúci je v omeškaní, ak je služba digitálneho obsahu chybná z dôvodu jej nesprávnej integrácie do digitálneho prostredia spotrebiteľa, ak.

 

 integrácia digitálneho obsahu bola vykonaná predávajúcim alebo na jeho zodpovednosť; alebo

 digitálny obsah má integrovať spotrebiteľ a nesprávna integrácia bola spôsobená nedostatočnými pokynmi na integráciu poskytnutými predávajúcim.

 

Ak sa v zmluve stanovuje nepretržité poskytovanie digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb počas určitého obdobia, predávajúci zodpovedá za akúkoľvek vadu digitálneho obsahu, ak sa táto vada vyskytne alebo stane zjavnou počas obdobia uvedeného v zmluve.

Ak sa v zmluve stanovuje jednorazová služba alebo séria konkrétnych úkonov služby, musí sa až do preukázania opaku predpokladať, že nesúlad, ktorý spotrebiteľ zistil do jedného roka odo dňa plnenia, existoval už v čase plnenia. Nepredpokladá sa však, že predávajúci nesplnil povinnosť, ak preukáže, že

 

digitálne prostredie spotrebiteľa nie je kompatibilné s technickými požiadavkami digitálneho obsahu alebo digitálnej služby a pred uzavretím zmluvy o tom spotrebiteľa jasným a zrozumiteľným spôsobom informoval.

Spotrebiteľ je povinný spolupracovať s predávajúcim, aby mu umožnil overiť, že príčinou poruchy je digitálne prostredie spotrebiteľa, a to prostriedkami, ktoré má spotrebiteľ technicky k dispozícii a ktoré si vyžadujú čo najmenší zásah. Ak spotrebiteľ nesplní túto povinnosť spolupráce po tom, ako ho predávajúci pred uzavretím zmluvy jasne a zrozumiteľne informoval o tejto povinnosti, dôkazné bremeno spočíva na spotrebiteľovi, ktorý musí preukázať, že

 

 vada bola zistená do jedného roka od plnenia a bola prítomná už v čase plnenia, alebo

 služba ovplyvnená vadou zistenou počas zmluvného obdobia nebola v súlade so zmluvou počas obdobia poskytovania služby podľa zmluvy.

 

Záruka na príslušenstvo

V ktorých prípadoch môžete uplatniť svoje právo na záruku?

V prípade chybného plnenia zo strany predávajúceho môžete uplatniť voči predávajúcemu nárok z chybného plnenia v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka a v prípade spotrebiteľských zmlúv v súlade s ustanoveniami nariadenia vlády č. 373/2021 (30.VI.).

Aké práva máte v rámci záručnej reklamácie?

Podľa vlastného uváženia môžete uplatniť nasledujúce záručné nároky:

Môžete požiadať o opravu alebo výmenu, pokiaľ to nie je nemožné alebo by to predávajúcemu spôsobilo neprimerané dodatočné náklady v porovnaní s inými požiadavkami, ktoré ste predložili. Ak ste nepožiadali alebo nemohli požiadať o opravu alebo výmenu, môžete požiadať o primerané zníženie ceny alebo v krajnom prípade odstúpiť od zmluvy.

Môžete prejsť z jedného práva na záruku na druhé, ale náklady na prechod znášate vy, pokiaľ to nebolo opodstatnené alebo pokiaľ na to predajca neuviedol dôvod.

V prípade spotrebiteľskej zmluvy sa musí predpokladať, pokiaľ sa nepreukáže opak, že vada tovaru a tovaru obsahujúceho digitálne prvky bola zistená do jedného roka odo dňa plnenia zmluvy a bola prítomná už v čase plnenia tovaru, pokiaľ táto domnienka nie je nezlučiteľná s povahou tovaru alebo povahou vady.

V prípade použitého Tovaru sa práva na záruku a garanciu zvyčajne líšia od všeobecných pravidiel. V prípade použitého Tovaru sa môže brať do úvahy aj chybné plnenie, ale musia sa zohľadniť okolnosti, za ktorých Kupujúci mohol očakávať výskyt určitých chýb. V dôsledku starnutia sa výskyt určitých vád stáva častejším a nemožno predpokladať, že Tovar z druhej ruky môže mať rovnakú kvalitu ako novo zakúpený Tovar. Na základe toho môže Kupujúci uplatniť svoje práva zo záruky len v prípade vád, ktoré sa vyskytujú popri vadách vyplývajúcich z používania a nezávisle od nich. Ak má použitý Tovar vady a Odberateľ, ktorý je Spotrebiteľom, bol o tom v čase kúpy informovaný, Dodávateľ za známu vadu nezodpovedá.

Predávajúci môže odmietnuť uviesť Tovar do súladu so zmluvou, ak oprava alebo výmena nie je možná alebo by predávajúcemu spôsobila neprimerané dodatočné náklady, pričom sa zohľadnia všetky okolnosti vrátane hodnoty Tovaru v pôvodnom stave a závažnosti porušenia zmluvy.

Spotrebiteľ je tiež oprávnený požadovať primerané zníženie odplaty alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy v závislosti od závažnosti porušenia zmluvy, ak.

 

predávajúci nevykonal opravu alebo výmenu, alebo ju vykonal, ale nedodržal úplne alebo čiastočne tieto podmienky

 predávajúci musí zabezpečiť vrátenie vymeneného tovaru na vlastné náklady.

 ak si oprava alebo výmena vyžaduje odstránenie tovaru, ktorý bol uvedený do prevádzky v súlade s povahou a účelom tovaru pred tým, ako sa vada prejavila, oprava alebo výmena sa vykoná

 

povinnosť nahradiť tovar zahŕňa odstránenie nevyhovujúceho tovaru a inštaláciu vymeneného alebo opraveného tovaru alebo náklady na odstránenie alebo inštaláciu.

 odmietol zabezpečiť súlad tovaru so zmluvou

 opakovane nedochádza k plneniu napriek pokusom predávajúceho uviesť tovar do súladu so zmluvou

 vada je takej závažnosti, že odôvodňuje okamžité zníženie ceny alebo okamžité ukončenie kúpnej zmluvy, alebo

  predávajúci sa nezaviazal uviesť tovar do súladu so zmluvou, alebo je z okolností zrejmé, že podnikateľ neuvedie tovar do súladu v primeranej lehote alebo bez značnej ujmy pre spotrebiteľa.

 

Ak chce spotrebiteľ odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vadného plnenia, dôkazné bremeno, že vada je nepodstatná, nesie predávajúci.

Spotrebiteľ je oprávnený zadržať zostávajúcu časť kúpnej ceny, a to vcelku alebo čiastočne, podľa závažnosti porušenia zmluvy, až kým predávajúci nesplní svoje povinnosti týkajúce sa súladu plnenia a chybného plnenia.

Všeobecne platí, že:

 

 predávajúci musí zabezpečiť vrátenie vymeneného tovaru na vlastné náklady.

  ak si oprava alebo výmena vyžaduje odstránenie tovaru, ktorý bol uvedený do prevádzky v súlade s povahou a účelom tovaru pred tým, ako sa vada prejavila, povinnosť opravy alebo výmeny zahŕňa odstránenie nevyhovujúceho tovaru a uvedenie do prevádzky tovaru dodaného ako náhrada alebo opraveného tovaru alebo znášanie nákladov na odstránenie alebo uvedenie do prevádzky.

 

Primeraná lehota na opravu alebo výmenu tovaru sa počíta odo dňa, keď spotrebiteľ oznámil podniku vadu.

Spotrebiteľ musí sprístupniť tovar obchodníkovi, aby ho mohol opraviť alebo vymeniť.

Zníženie protihodnoty je primerané, ak sa rovná rozdielu medzi hodnotou tovaru, na ktorú má spotrebiteľ nárok v prípade zmluvného plnenia, a hodnotou tovaru, ktorý spotrebiteľ skutočne dostal.

Právo spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy možno uplatniť prostredníctvom vyhlásenia adresovaného predávajúcemu, v ktorom vyjadrí svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy.

Ak sa nesúlad týka len určitej časti tovaru dodaného na základe kúpnej zmluvy a podmienky uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy sa vzťahujú na tento tovar, spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy len v súvislosti s nevyhovujúcim tovarom, ale môže odstúpiť aj v súvislosti s akýmkoľvek iným tovarom nadobudnutým spolu s ním, ak nemožno rozumne očakávať, že si spotrebiteľ ponechá len tovar, ktorý je v súlade so zmluvou.

Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy v celom rozsahu alebo vo vzťahu k časti tovaru dodaného na základe kúpnej zmluvy, spotrebiteľ.

 

 spotrebiteľ musí vrátiť tovar predávajúcemu na jeho náklady a

 predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi kúpnu cenu zaplatenú za príslušný tovar ihneď po prijatí tovaru alebo potvrdenia o vrátení tovaru.

 

V akej lehote si môžete uplatniť záruku?

Závadu ste povinní nahlásiť hneď, ako ju zistíte. Závada oznámená do dvoch mesiacov od jej zistenia sa považuje za oznámenú bezodkladne. Mali by ste si však uvedomiť, že po uplynutí dvojročnej premlčacej lehoty odo dňa plnenia zmluvy si nemôžete uplatniť žiadne práva zo záruky.

 

Do premlčacej doby sa nezapočítava časť doby opravy, počas ktorej Kupujúci nemôže Tovar používať na určený účel.

Pre časť Tovaru, ktorej sa výmena alebo oprava týka, začne plynúť nová premlčacia lehota pre nárok na výmenu alebo opravu. Toto pravidlo sa uplatňuje aj v prípade, že v dôsledku opravy vznikne nová vada.

Ak je predmetom zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľom použitý tovar, strany sa môžu dohodnúť na kratšej premlčacej lehote; v tomto prípade nemožno platne dohodnúť kratšiu premlčaciu lehotu ako jeden rok.

Na koho si môžete uplatniť nárok?

Nárok na záruku si môžete uplatniť u predávajúceho.

Aké sú ďalšie podmienky na uplatnenie vašich práv vyplývajúcich zo záruky?

Do jedného roka odo dňa plnenia si môžete uplatniť nárok na záruku na náhradný tovar bez splnenia inej podmienky, než že ste vadu oznámili, ak preukážete, že tovar poskytol predávajúci. Po uplynutí jedného roka odo dňa plnenia však budete mať povinnosť preukázať, že vada, ktorú ste zistili, existovala v čase plnenia.

Záruka na výrobok

V ktorých prípadoch môžete uplatniť právo na záruku na výrobok?

V prípade vady hnuteľnej veci (Tovaru) môžete podľa vlastného výberu uplatniť nárok na záruku na príslušenstvo alebo na záruku na výrobok.

Aké práva máte v rámci reklamácie výrobku?

V rámci reklamácie výrobku môžete požadovať iba opravu alebo výmenu chybného Tovaru.

V ktorých prípadoch sa tovar považuje za chybný?

Tovar je chybný, ak nespĺňa požiadavky na kvalitu platné v čase jeho uvedenia na trh alebo ak nemá vlastnosti opísané výrobcom.

V akom termíne môžete uplatniť nárok na záruku na výrobok?

Na uplatnenie nároku na záruku na výrobok máte dva roky od dátumu, keď výrobca uviedol tovar na trh. Po uplynutí tejto lehoty toto právo strácate.

Voči komu a za akých ďalších podmienok môžete uplatniť nárok na záruku na výrobok?

Právo na reklamáciu v rámci záruky na výrobok môžete uplatniť len u výrobcu alebo distribútora hnuteľnej veci. Na uplatnenie nároku zo záruky na výrobok musíte preukázať, že Tovar je chybný.

V ktorých prípadoch je výrobca (distribútor) oslobodený od svojej záručnej povinnosti na výrobok?

Výrobca (distribútor) je oslobodený od svojej povinnosti poskytovať záruku na výrobok len vtedy, ak môže preukázať, že:

 

 vyrobil alebo uviedol Tovar na trh v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo

 závada nebola zistiteľná podľa stavu vedy a techniky v čase uvedenia na trh, alebo

 vada Tovaru vyplýva z uplatňovania zákona alebo záväznej požiadavky orgánu verejnej moci.

 

Výrobca (distribútor) musí preukázať len jeden dôvod na oslobodenie.

Upozorňujeme, že na tú istú závadu nemôžete súčasne uplatniť záruku na príslušenstvo a záruku na výrobok. Ak však bude vaša reklamácia na výrobok úspešná, môžete si uplatniť nárok na záruku na príslušenstvo voči výrobcovi vymeneného Tovaru alebo opraveného dielu.

 

Dobré postavenie

V ktorých prípadoch môžete uplatniť svoje právo na záruku?

Podľa nariadenia vlády č. 151/2003 (IX. 22.) o povinnej záruke na niektoré tovary dlhodobej spotreby je predávajúci povinný poskytnúť záruku na predaj nových tovarov dlhodobej spotreby (napr. technický tovar, náradie, stroje) uvedených v prílohe č. 1 tohto nariadenia, ako aj ich príslušenstva a súčastí (ďalej v tejto časti spoločne označovaných ako spotrebný tovar) v rozsahu v nej uvedenom.

Práva vyplývajúce zo záruky možno uplatniť prostredníctvom záručného poukazu, ktorý nemôže byť podmienený tým, že spotrebiteľ vráti otvorený obal spotrebného tovaru. V prípade, že spotrebiteľ nemá k dispozícii záručný list, považuje sa uzavretie zmluvy za preukázané, ak spotrebiteľ predloží doklad o zaplatení odplaty, a to faktúru alebo pokladničný doklad vystavený v súlade so zákonom o DPH. V takom prípade sa práva vyplývajúce zo záruky môžu uplatniť prostredníctvom dokladu o zaplatení protihodnoty.

Okrem toho môže predávajúci poskytnúť záruku aj dobrovoľne, pričom v takom prípade musí kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, poskytnúť záručné vyhlásenie.

Záručný list musí byť spotrebiteľovi poskytnutý na trvanlivom nosiči najneskôr v čase dodania tovaru.

Musí to byť uvedené v záručnom liste:

 

 jasné vyhlásenie, že v prípade chybného fungovania tovaru je spotrebiteľ oprávnený bezplatne uplatniť zákonné práva zo záruky a že tieto práva nie sú zárukou dotknuté

 meno a adresu osoby zodpovednej za záruku

 postup, ktorý má spotrebiteľ dodržiavať pri uplatňovaní záruky identifikáciu tovaru, na ktorý sa záruka vzťahuje, a

 podmienky záruky, kúpnu cenu Tovaru.

 

Aké sú vaše práva a aká je lehota v prípade povinného ručenia? Práva zo záruky

Zákazník môže na základe svojho práva zo záruky požadovať opravu alebo výmenu tovaru, požadovať zníženie ceny v prípadoch stanovených zákonom alebo v konečnom dôsledku odstúpiť od zmluvy, ak sa dlžník nezaviazal tovar opraviť alebo vymeniť, nemôže splniť svoju povinnosť v primeranej lehote bez toho, aby boli dotknuté záujmy oprávneného, alebo ak záujem oprávneného o opravu alebo výmenu tovaru zanikol.

Kupujúci môže podľa vlastného uváženia podať reklamáciu opravy aj priamo v sídle predávajúceho, v ktorejkoľvek prevádzke, pobočke alebo servise uvedenom predávajúcim na záručnom liste.

Termín overenia

Nároky zo záruky možno uplatniť počas záručnej doby, záručná doba je v súlade s vládnym nariadením 151/2003 (IX. 22.):

 

 1. jeden rok za predajnú cenu 10 000 HUF alebo viac, ale nie viac ako 100 000 HUF,
 2. dva roky za predajnú cenu presahujúcu 100 000 HUF, ale nepresahujúcu 250 000 HUF,
 3. Tri roky nad predajnou cenou 250 000 HUF.

 

Nedodržanie týchto lehôt bude mať za následok stratu práv, ale v prípade opravy spotrebného tovaru sa záručná doba predĺži odo dňa doručenia na opravu o dobu, počas ktorej zákazník nemohol spotrebný tovar používať podľa určenia v dôsledku vady.

Záručná lehota začína plynúť v okamihu, keď je spotrebiteľský tovar dodaný zákazníkovi alebo, ak bola inštalácia

 

Predávajúci alebo jeho zástupca začína dňom uvedenia do prevádzky.

Ak zákazník uvedie spotrebný tovar do prevádzky po viac ako šiestich mesiacoch od dodania, záručná doba začína plynúť dňom dodania spotrebného tovaru.

Pravidlá týkajúce sa vybavovania záručných nárokov

Pri vybavovaní opravy sa predávajúci bude snažiť vykonať opravu do 15 dní. Lehota na opravu začína plynúť odo dňa prevzatia spotrebného tovaru.

Ak trvanie opravy alebo výmeny presiahne pätnásť dní, predávajúci musí informovať kupujúceho o predpokladanom trvaní opravy alebo výmeny.

Ak sa počas záručnej doby pri prvej oprave spotrebného tovaru predávajúcim zistí, že spotrebný tovar nie je možné opraviť, predávajúci spotrebný tovar vymení do ôsmich dní, ak sa kupujúci nedohodol inak. Ak nie je možné spotrebný tovar vymeniť, predávajúci vráti kupujúcemu do ôsmich dní kúpnu cenu uvedenú na doklade o zaplatení ceny spotrebného tovaru predloženom spotrebiteľom, t. j. na faktúre alebo pokladničnom doklade vystavenom podľa zákona o DPH.

Prijatím VOP zákazník súhlasí s tým, že informácie mu môžu byť poskytnuté elektronickými prostriedkami alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý možno použiť na preukázanie ich prijatia zákazníkom.

Ak predávajúci nie je schopný opraviť spotrebný tovar do 30 dní:

 

 ak s tým zákazník súhlasil, oprava sa môže vykonať neskôr, alebo

 ak zákazník nesúhlasí s následným vykonaním opravy alebo v tomto zmysle neurobil vyhlásenie, spotrebný tovar musí byť vymenený do ôsmich dní od uplynutia 30-dňovej lehoty bez výsledku, alebo

 ak zákazník nesúhlasí s následným vykonaním opravy alebo neurobil vyhlásenie v tomto zmysle, ale spotrebný tovar nie je možné vymeniť, predajná cena na faktúre alebo doklade o kúpe spotrebného tovaru musí byť zákazníkovi vrátená do ôsmich dní od uplynutia 30-dňovej lehoty bez výsledku.

 

Ak sa spotrebný tovar pokazí po štvrtýkrát, zákazník má právo:

 

 predávajúci na opravu požaduje, aby vás kontaktoval, alebo

  namiesto nároku na nápravu požiadať predávajúceho o pomerné zníženie kúpnej ceny podľa článku 6:159 ods. 2 písm. b) zákona V z roku 2013 o občianskom zákonníku, alebo

 ak zákazník tieto práva (oprava, zníženie ceny) neuplatní alebo v tejto súvislosti neurobil vyhlásenie, spotrebný tovar musí byť vymenený do 8 dní, a ak spotrebný tovar nemôže byť vymenený, musí byť do 8 dní vrátená predajná cena uvedená na faktúre alebo potvrdení o prevzatí spotrebného tovaru.

 

Spotrebný tovar, na ktorý sa vzťahuje povinná záruka podľa vládneho nariadenia č. 151/2003, ktorý je pevne zabudovaný, alebo ktorý váži viac ako 10 kg, alebo ktorý sa nemôže prepravovať ako príručná batožina vo verejnej doprave, s výnimkou vozidiel, musí byť opravený na mieste použitia. Ak sa oprava nemôže vykonať na mieste používania, demontáž, montáž, odvoz a vrátenie vykoná podnik alebo v prípade žiadosti o opravu podanej priamo opravovni, opravovňa.

Výnimky zo záruky

Pravidlá uvedené v časti "Pravidlá vybavovania poistnej udalosti" sa nevzťahujú na elektrobicykle, elektrické skútre, štvorkolky, motocykle, mopedy, osobné automobily, obytné prívesy, karavany, obytné prívesy s prívesmi, prívesy a motorové plavidlá.

V prípade tohto Tovaru sa však Predávajúci snaží vyhovieť aj žiadosti o opravu do 15 dní.

Ak oprava alebo výmena trvá dlhšie ako pätnásť dní, predávajúci informuje kupujúceho

 

predpokladaný čas opravy alebo výmeny.

Aký je vzťah medzi zárukami a inými záručnými právami?

Záruka je doplnkom k právam na záruku (záruka na výrobok a príslušenstvo), pričom základný rozdiel medzi všeobecnými právami na záruku a zárukou spočíva v tom, že v prípade záruky je dôkazné bremeno na strane spotrebiteľa nižšie.

Dobrovoľný záručný záväzok predávajúceho nesmie počas trvania povinnej záruky obsahovať podmienky pre spotrebiteľa, ktoré sú menej výhodné ako práva priznané pravidlami o povinnej záruke. Po uplynutí tejto lehoty sa však podmienky dobrovoľnej záruky môžu určiť ľubovoľne, ale záruka nesmie mať vplyv na zákonné práva spotrebiteľa vrátane práv založených na predpokladanej záruke.

Žiadosť o výmenu do troch pracovných dní

V prípade predaja prostredníctvom internetového obchodu sa tiež uplatňuje požiadavka výmeny do troch pracovných dní. Reklamácia výmeny v lehote troch pracovných dní je možná v prípade nového tovaru dlhodobej spotreby, na ktorý sa vzťahuje nariadenie vlády č. 151/2003 (22.IX.), podľa ktorého ak sa reklamácia výmeny uplatní do 3 pracovných dní, musí to predajca interpretovať tak, že tovar bol chybný už v čase predaja a musí ho bez ďalšieho vymeniť.

Kedy je predávajúci oslobodený od svojej záručnej povinnosti?

Predávajúci sa zbaví svojej záručnej povinnosti len vtedy, ak preukáže, že príčina vady vznikla po plnení.

Upozorňujeme, že nemôžete súčasne uplatniť záručnú reklamáciu a záručnú reklamáciu na tú istú závadu alebo záručnú reklamáciu výrobku a záručnú reklamáciu súčasne, ale máte práva vyplývajúce zo záruky bez ohľadu na záručné práva.

 

 

Informácie o záruke na výrobok a záruke zhody tovaru pre zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi

Všeobecné pravidlá týkajúce sa práv z doplnkových záruk

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, môže podľa vlastného uváženia uplatniť tieto záručné nároky:

Môžete požiadať o opravu alebo výmenu, pokiaľ to nie je nemožné alebo by to predávajúcemu spôsobilo neprimerané dodatočné náklady v porovnaní s inými požiadavkami, ktoré ste predložili. Ak ste nepožiadali alebo ste nemohli požiadať o opravu alebo výmenu, môžete požiadať o primerané zníženie ceny alebo môže kupujúci dať vadu opraviť alebo vymeniť na náklady predávajúceho, alebo v krajnom prípade môže od zmluvy odstúpiť.

Môžete prejsť z jedného práva na záruku na druhé, ale náklady na prechod znášate vy, pokiaľ to nebolo opodstatnené alebo pokiaľ na to predajca neuviedol dôvod.

V prípade použitého Tovaru sa práva na záruku a garanciu zvyčajne líšia od všeobecných pravidiel. V prípade použitého Tovaru sa môže brať do úvahy aj chybné plnenie, ale musia sa zohľadniť okolnosti, za ktorých Kupujúci mohol očakávať výskyt určitých chýb. V dôsledku starnutia sa výskyt určitých vád stáva častejším a nemožno predpokladať, že Tovar z druhej ruky môže mať rovnakú kvalitu ako novo zakúpený Tovar. Na základe toho môže Kupujúci uplatniť svoje práva zo záruky len v prípade vád, ktoré sa vyskytujú popri vadách vyplývajúcich z používania a nezávisle od nich. Ak má použitý Tovar vady a Odberateľ, ktorý je Spotrebiteľom, bol o tom v čase kúpy informovaný, Dodávateľ za známu vadu nezodpovedá.

V prípade kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi, je lehota na uplatnenie práva na reklamáciu v rámci záruky 1 rok, čo

 

začína v deň plnenia (doručenia).

Záruka a garancia

Záruky na výrobky a povinné záruky sú dostupné len pre zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi. Ak Predávajúci poskytuje na konkrétny Tovar dobrovoľnú záruku, uvedie to osobitne pri kúpe Tovaru.

Ak výrobca poskytuje na Tovar záruku výrobcu, ktorá sa vzťahuje aj na kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi, túto záruku možno uplatniť priamo u výrobcu.

Informácie o správe údajov
Oznámenie o ochrane osobných údajov

Dátum prijatia: 2024-02-15

Správca údajov

Názov: Laczi Dániel E.V.

Kancelária: 4431 Nyíregyháza, Sikló köz 8.

Adresa pre korešpondenciu a sťažnosti: 4431 Nyíregyháza, Sikló köz 8.

E-mail: info@slnecnaplachta.sk

Telefónne číslo: +36701641155

Webová stránka: http://www.slnecnaplachta.sk

Hosting

Názov: UNAS Online Ltd.

Korešpondenčná adresa: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

E-mailová adresa: unas@unas.hu

Telefónne číslo:

 

Opis spracovania údajov vykonávaného pri prevádzke internetového obchodu

Tento dokument obsahuje všetky relevantné informácie o správe údajov v súvislosti s prevádzkou internetového obchodu v súlade so všeobecným nariadením Európskej únie o ochrane údajov 2016/679 (ďalej len nariadenie, GDPR) a zákonom CXII z roku 2011 (ďalej len Infotv.).

 

Informácie o používaní súborov cookie

Čo je to cookie?

 

Správca údajov používa pri návšteve webovej stránky takzvané súbory cookie. Súbor cookie je súbor písmen a čísel, ktorý naša webová lokalita odosiela do vášho prehliadača, aby uložila určité nastavenia, uľahčila používanie našej webovej lokality a pomohla nám zhromažďovať niektoré relevantné štatistické informácie o našich návštevníkoch.

Niektoré súbory cookie neobsahujú žiadne osobné údaje a nemožno ich použiť na identifikáciu konkrétneho používateľa, ale niektoré obsahujú jedinečný identifikátor - tajnú, náhodne vygenerovanú postupnosť čísel - ktorý sa ukladá vo vašom zariadení, čím sa zabezpečí vaša identifikácia. Trvanie každého súboru cookie je opísané v príslušnom popise každého súboru cookie.

Právne pozadie a právny základ pre súbory cookie:

Rozlišujeme tri typy súborov cookie: súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné na správne fungovanie webovej lokality, súbory cookie na štatistické účely a súbory cookie na marketingové účely.

Právnym základom spracovania je váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia v prípade súborov cookie na štatistické a marketingové účely a váš oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia v prípade súborov cookie potrebných na fungovanie webovej stránky.

Hlavné vlastnosti súborov cookie používaných na webovej stránke: súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie webovej stránky:

 

Ak nesúhlasíte s používaním týchto súborov cookie, niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii.

Nevyhnutne potrebné súbory cookie: tieto súbory cookie sú nevyhnutné na používanie webovej stránky a umožňujú vám používať jej základné funkcie. Bez nich vám mnohé funkcie stránky nebudú k dispozícii. Životnosť týchto typov súborov cookie je obmedzená na dobu trvania relácie.

Súbor cookie relácie: tieto súbory cookie ukladajú polohu návštevníka, jazyk prehliadača, menu platby a ich životnosť je do zatvorenia prehliadača alebo maximálne 2 hodiny.

Súbor cookie s obsahom schváleným podľa veku: tieto súbory cookie zaznamenávajú skutočnosť, že obsah schválený podľa veku bol schválený a že subjekt údajov má viac ako 18 rokov, a trvajú až do zatvorenia prehliadača.

Odporúčané produkty cookie: funkcia "odporučiť priateľovi" zaznamenáva zoznam produktov, ktoré chcete odporučiť. Jeho životnosť je 60 dní.

Mobilná verzia, dizajnový súbor cookie: rozpozná zariadenie, ktoré návštevník používa, a prepne ho na plné zobrazenie na mobile. Životnosť 365 dní.

Súbor cookie na prijatie: keď prídete na stránku, budete vyzvaní, aby ste prijali vyhlásenie o súbore cookie v okne s upozornením. Jeho životnosť je 365 dní.

Odhlasovací súbor cookie č. 2: Možnosť č. 2 odhlási návštevníka po 90 dňoch. Jeho životnosť je 90 dní.

Backend ID cookie: ID backendového servera, ktorý obsluhuje stránku. Tento súbor cookie je súbor cookie, ktorý identifikuje súbor cookie na strane servera.

Súbory cookie Barion Pixel Spoločnosť Barion Payment Zrt. používa súbory cookie (súbory cookie ba_vid, ba_vid.xxx a ba_sid), aby zabránila podvodom pri používaní platobného riešenia Barion, a tieto súbory cookie tiež spracúvajú osobné údaje (profil). Účelom súboru cookie ba_vid je podľa oznámenia o súboroch cookie spoločnosti Barion odhaľovanie podvodov s kreditnými kartami na základe digitálneho odtlačku esco z a zvykov zákazníka . Používanie súboru cookie je nevyhnutné na odhaľovanie podvodníkov. Účelom súboru cookie ba_vid.xxx je podľa Oznámenia o súboroch cookie spoločnosti Barion odhaľovanie podvodov s kreditnými kartami na základe digitálneho odtlačku prsta a zvykov bo zákazníka esco z, ktoré zákazník používa. Súbor cookie umožňuje spoločnosti Barion Zrt. porovnať digitálny odtlačok prsta zákazníka a používanie súboru cookie zákazníkom s cieľom určiť zvyky zákazníka pri prehliadaní webových stránok. Tieto údaje zhromažďuje : ba_vid, ID používateľa, čo je hash zostavený z vlastností bo ngészo o s, prvá , časová značka aktuálnej a poslednej návštevy webovej stránky, ID aktuálnej relácie, povolenie súborov cookie tretích strán.Účelom súboru ba_sid cookie je podľa Oznámenia o súboroch cookie spoločnosti Barion odhaľovanie podvodov s kreditnými kartami na základe digitálneho odtlačku prsta a návykov zákazníka esco ng. Súbor cookie zabezpečuje, aby bolo možné identifikovať reláciu prostredníctvom webových stránok spoločnosti Barion Zrt. Súbory cookie ba_vid a ba_vid.xxx majú dobu uloženia 1,5 roka od poslednej aktualizácie, súbor cookie ba_sid má dobu uloženia 30 minút. Údaje ukladá spoločnosť Barion Zrt. Oznámenie o súboroch cookie spoločnosti Barion je k dispozícii tu: https://www.barion.com/hu/suti-tajekoztato/

Cookies na štatistické účely:

Súbor cookie Google Analytics: Google Analytics je analytický nástroj spoločnosti Google, ktorý pomáha majiteľom webových stránok a aplikácií získať presnejší obraz o aktivitách ich návštevníkov. Služba môže používať súbory cookie na zhromažďovanie informácií a vykazovanie štatistík o používaní webových stránok bez toho, aby bolo možné individuálne identifikovať návštevníkov spoločnosti Google. Hlavným súborom cookie používaným službou Google Analytics je súbor cookie " ga". Okrem vytvárania správ zo štatistík o používaní webových stránok sa služba Google Analytics spolu s niektorými vyššie opísanými reklamnými súbormi cookie môže používať aj na zobrazovanie relevantnejších reklám v produktoch spoločnosti Google (napríklad vo vyhľadávaní Google) a na celom webe.

Súbory cookie na zlepšenie vášho používateľského zážitku: tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o vašom používaní webovej lokality, napríklad ktoré stránky navštevujete najčastejšie alebo aké chybové hlásenia dostávate z webovej lokality. Tieto súbory cookie nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by identifikovali návštevníka, t. j. sú úplne všeobecné a anonymné. Informácie, ktoré poskytujú, používame na zlepšenie výkonu webovej stránky. Životnosť týchto typov súborov cookie je obmedzená na dobu trvania relácie.

 

Súbory cookie odkazov: zaznamenávajú, z ktorej externej stránky návštevník prišiel na stránku. Ich životnosť trvá až do zatvorenia prehliadača.

Súbor cookie naposledy zobrazeného produktu: zaznamenáva produkty, ktoré si návštevník naposledy prezrel. Ich životnosť je 60 dní.

Súbor cookie naposledy zobrazenej kategórie: opraví naposledy zobrazenú kategóriu. Naposledy navštívená pri poslednej kontrole.

Súbor cookie nákupného košíka: zaznamenáva produkty vložené do nákupného košíka. Používa sa na ukladanie súborov cookie.

Súbor cookie inteligentnej ponuky: zaznamenáva podmienky, za ktorých sa inteligentné ponuky zobrazujú (napr. či návštevník už bol na stránke predtým, či urobil objednávku).

Súbory cookie na marketingové účely:

Súbor cookie Google Adwords Keď niekto navštívi našu stránku, ID súboru cookie návštevníka sa pridá do nášho remarketingového zoznamu. Spoločnosť Google používa súbory cookie - napríklad súbory cookie NID a SID - na prispôsobenie reklám, ktoré sa zobrazujú v produktoch spoločnosti Google, ako je napríklad vyhľadávanie Google. Takéto súbory cookie používa napríklad na zapamätanie si vašich nedávnych vyhľadávaní, vašich predchádzajúcich interakcií s reklamami jednotlivých inzerentov alebo výsledkami vyhľadávania a vašich návštev webových stránok inzerentov. Funkcia sledovania konverzií AdWords používa súbory cookie. Na sledovanie predaja reklamy a iných konverzií sa súbory cookie ukladajú do počítača používateľa, keď klikne na reklamu. Medzi bežné spôsoby použitia súborov cookie patrí: výber reklám na základe toho, čo je pre konkrétneho používateľa relevantné, zlepšenie vykazovania výkonnosti kampane a zabránenie zobrazovaniu reklám, ktoré si používateľ už pozrel.

Remarketingové súbory cookie: môžu sa zobrazovať predchádzajúcim návštevníkom alebo používateľom pri prehliadaní iných stránok v sieti Google Display Network alebo pri vyhľadávaní výrazov súvisiacich s vašimi produktmi alebo službami.

Facebook pixel (Facebook cookie) Facebook pixel je kód, ktorý umožňuje webovej stránke vykazovať konverzie, vytvárať publiká a poskytovať majiteľovi stránky podrobné analytické údaje o tom, ako návštevníci používajú stránku. Facebook pixel sa používa na zobrazovanie personalizovaných ponúk a reklám návštevníkom webových stránok v rozhraní Facebooku. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook si môžete prečítať tu: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Ďalšie informácie o tom, ako odstrániť súbory cookie, nájdete na nižšie uvedených odkazoch:

 

 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

  Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

  Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

   Hrana: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

 

Údaje spracúvané na účely uzatvárania a plnenia zmlúv

Na účely uzavretia zmluvy a plnenia môže existovať viac ako jedna udalosť spracovania. Upozorňujeme, že spracúvanie údajov v súvislosti s vybavovaním reklamácií a správou záruk sa uskutoční len vtedy, ak uplatníte jedno z týchto práv.

Ak prostredníctvom internetového obchodu nenakupujete, ale ste návštevníkom internetového obchodu, marketingové spracovanie sa na vás môže vzťahovať, ak nám poskytnete súhlas na marketingové účely.

Ďalšie podrobnosti o spracúvaní údajov na účely uzatvárania zmlúv a plnenia:

Kontakt

Ak nás napríklad kontaktujete e-mailom, prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky s otázkou o výrobku.

 

 1. Kontaktovať nás vopred nie je povinné, môžete si kedykoľvek objednať z internetového obchodu bez toho, aby ste nás kontaktovali.

Spracované údaje

Informácie, ktoré ste poskytli, keď ste nás kontaktovali.

Trvanie spracovania

Údaje sa spracúvajú len do ukončenia kontaktu.

Právny základ spracovania

Váš dobrovoľný súhlas, ktorý poskytnete správcovi údajov tým, že nás kontaktujete. [Spracovanie podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia]

Spracovanie objednávky

Spracovanie objednávok si vyžaduje činnosti spracovania údajov s cieľom splniť zmluvu.

Spracované údaje

V priebehu spracovania správca údajov spracúva vaše meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, vlastnosti zakúpeného produktu, číslo objednávky a dátum nákupu.

Ak ste v internetovom obchode zadali objednávku, spracovanie údajov a ich poskytnutie je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Trvanie spracovania

Údaje sa budú spracúvať 5 rokov v súlade s premlčacou lehotou podľa občianskeho práva.

Právny základ spracovania

Plnenie zmluvy. [Spracovanie podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia]

Vystavenie faktúry

Spracovanie údajov sa vykonáva na účely vystavovania faktúr v súlade so zákonom a na splnenie povinnosti viesť účtovnú evidenciu. Podľa § 169 ods. 1 až 2 daňového zákona sú spoločnosti povinné viesť účtovné doklady, ktoré priamo a nepriamo podporujú účtovníctvo.

Spracované údaje

Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Trvanie spracovania

Vystavené faktúry sa musia uchovávať 8 rokov od dátumu vystavenia faktúry podľa § 169 ods. 2 zákona o štátnom rozpočte.

Právny základ spracovania

Podľa § 159 ods. 1 zákona CXXVII z roku 2007 o dani z pridanej hodnoty je vystavenie faktúry povinné a musí sa uchovávať 8 rokov podľa § 169 ods. 2 zákona C z roku 2000 o účtovníctve [správa údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia].

Spracovanie údajov súvisiacich s prepravou tovaru

Spracovanie údajov sa vykonáva s cieľom dodať objednaný výrobok.

Spracované údaje

Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Trvanie spracovania

Správca údajov spracúva údaje počas trvania dodávky objednaného tovaru.

Právny základ spracovania

 

Plnenie zmluvy [spracúvanie podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia].

Príjemcovia a spracovatelia spracúvania údajov súvisiacich s prepravou tovaru

Názov príjemcu: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Adresa príjemcu: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Telefónne číslo príjemcu: 06-29-88-67-00

E-mailová adresa príjemcu: info@gls-hungary.com

Webová stránka adresáta: https://gls-group.eu/HU/hu/home

Kuriérska služba bude pomáhať pri doručení objednaného tovaru na základe zmluvy s prevádzkovateľom údajov. Kuriérska služba bude spracúvať prijaté osobné údaje v súlade so zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na jej webovej stránke.

 

 

Spracovanie údajov na marketingové účely

Spracovanie údajov v súvislosti so zasielaním informačného bulletinu

Spracovanie údajov sa vykonáva na účely zasielania informačných bulletinov.

Spracované údaje

Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Trvanie spracovania

Až do odvolania súhlasu dotknutej osoby.

Právny základ spracovania

Váš dobrovoľný súhlas, ktorý ste poskytli správcovi údajov prihlásením sa na odber informačného bulletinu [spracúvanie podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia].

Spracovanie údajov súvisiacich so zasielaním a zobrazovaním personalizovanej reklamy

Spracovanie sa vykonáva s cieľom zasielať reklamný obsah, ktorý zodpovedá záujmom dotknutej osoby.

Spracované údaje

Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Trvanie spracovania

Až do odvolania vášho súhlasu.

Právny základ spracovania

Váš osobitný a dobrovoľný súhlas udelený správcovi v čase zberu [spracúvanie podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia].

Remarketing

Správa údajov ako remarketingová aktivita sa vykonáva pomocou súborov cookie.

Spracované údaje

Údaje spracúvané pomocou súborov cookie, ako sú definované v oznámení o súboroch cookie.

 

Trvanie spracovania

Viac informácií o dobe uchovávania údajov v súboroch cookie nájdete tu:

Všeobecné oznámenie o súboroch cookie spoločnosti Google: https://www.google.com/policies/technologies/types/

Brožúra Google Analitycs: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Informácie na Facebooku: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Právny základ spracovania

Váš dobrovoľný súhlas, ktorý dávate správcovi údajov používaním webovej stránky [spracovanie podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia].

Spracovanie iných údajov

Ak má správca údajov v úmysle vykonávať ďalšie spracúvanie, poskytne vopred informácie o základných okolnostiach spracúvania (právny základ a právny dôvod spracúvania, účel spracúvania, rozsah spracúvaných údajov, trvanie spracúvania).

Príjemcovia osobných údajov

Spracúvanie na účely uchovávania osobných údajov

Názov spracovateľa údajov: UNAS Online Kft.

Kontaktné údaje spracovateľa údajov:

Telefónne číslo:

E-mailová adresa: unas@unas.hu

Sídlo: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Webová stránka: unas.hu

Spracovateľ ukladá osobné údaje na základe zmluvy s prevádzkovateľom údajov. Nemá právo na prístup k osobným údajom.

Činnosti spracovania údajov súvisiace so zasielaním informačných bulletinov

Názov spoločnosti prevádzkujúcej poštový systém: UNAS Online Kft.

Spoločnosť prevádzkujúca poštový systém sídli na adrese 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Telefónne číslo spoločnosti prevádzkujúcej poštový systém:

E-mailová adresa spoločnosti prevádzkujúcej poštový systém: unas@unas.hu

Webová stránka spoločnosti prevádzkujúcej poštový systém: unas.hu

Spracovateľ údajov prispieva k zasielaniu informačných bulletinov na základe zmluvy s prevádzkovateľom údajov. Spracovateľ údajov pritom spracúva meno a e-mailovú adresu dotknutej osoby v rozsahu potrebnom na zasielanie informačného bulletinu.

Správa údajov súvisiacich s účtovníctvom

Názov spracovateľa údajov: AN-TI ADÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Spracovateľ údajov sa nachádza na adrese 4400 Nyíregyháza, Ferenc körút 31. 1. poschodie. 4.

Telefónne číslo spracovateľa údajov: +36706129595

E-mailová adresa spracovateľa údajov: anita.sneider@gmail.com

 

Webová stránka spracovateľa údajov:

Spracovateľ pomáha pri účtovaní faktúr na základe písomnej zmluvy s prevádzkovateľom údajov. Spracovateľ pritom spracúva meno a adresu dotknutej osoby v rozsahu potrebnom pre účtovnú evidenciu, a to po dobu podľa § 169 ods. 2 zákona, a po uplynutí tejto doby ich bezodkladne vymaže.

Spracovanie údajov súvisiacich s fakturáciou

Názov spracovateľa údajov je Billingo Technologies Zrt.

Spracovateľ údajov sa nachádza na adrese 1133 Budapest, Árbóc utca 6., III. poschodie

Telefónne číslo spracovateľa údajov: +3615009491

E-mailová adresa spracovateľa údajov: hello@billingo.hu

Webová stránka spracovateľa údajov: https://www.billingo.hu/

Spracovateľ prispieva k evidencii účtovných dokladov na základe zmluvy s prevádzkovateľom údajov. Spracovateľ pritom spracúva meno a adresu dotknutej osoby v rozsahu potrebnom pre účtovné záznamy, a to po dobu podľa § 169 ods. 2 zákona, a po uplynutí tejto doby ich vymaže.

Spracovanie údajov súvisiacich s prevádzkou systému CRM

Názov spracovateľa údajov: UNAS Online Kft.

Spracovateľ údajov sa nachádza na adrese 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Telefónne číslo spracovateľa údajov:

E-mailová adresa spracovateľa údajov: unas@unas.hu

Webová stránka spracovateľa údajov: unas.hu

Spracovateľ údajov prispieva k registrácii objednávok na základe zmluvy s prevádzkovateľom údajov. Spracovateľ údajov pritom spracúva meno, adresu, telefónne číslo, počet a dátum objednávok dotknutej osoby v rámci premlčacej lehoty podľa občianskeho práva.

Spoľahlivý obchodný program

Za účelom prevádzkovania programu Spoľahlivý obchod spoločnosti www.arukereso.hu (Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., daňové číslo: 24868291-2-42, registračné číslo spoločnosti: 01-09-186759) bude po nákupe odoslaná e-mailová adresa zákazníka a názov zakúpeného tovaru na arukereso.hu. Účelom prenosu údajov je vyžiadanie a zobrazenie spätnej väzby zákazníka. Takto prenesené osobné údaje bude spoločnosť Online Comparison Shopping Ltd. spracovávať v súlade so zásadami ochrany súkromia a osobných údajov www.arukereso.hu. Správcom údajov prenášaných v tejto súvislosti je spoločnosť Online Comparison Shopping Ltd.

Vaše práva pri spracovaní vašich údajov

Počas obdobia spracovania máte podľa nariadenia tieto práva:

 

právo odvolať súhlas

právo na prístup k osobným údajom a právo na opravu informácií týkajúcich sa spracovania

obmedzenie spracovania, právo na výmaz právo namietať právo na prenosnosť.

 

Ak chcete uplatniť svoje práva, bude to vyžadovať vašu identifikáciu a správca údajov s vami bude musieť komunikovať. Preto, aby bolo možné vás identifikovať, bude potrebné, aby ste poskytli osobné údaje (identifikácia však bude založená len na údajoch, ktoré o vás Prevádzkovateľ už má) a vaše sťažnosti týkajúce sa spracúvania budú k dispozícii na e-mailovom konte Prevádzkovateľa po dobu uvedenú v tomto oznámení v súvislosti so sťažnosťami. Ak ste boli naším zákazníkom a chcete byť identifikovaný na účely vybavovania reklamácií alebo vybavovania záruk, uveďte na účely identifikácie aj ID vašej objednávky. Môžeme ho použiť na vašu identifikáciu ako zákazníka.

Prevádzkovateľ údajov odpovie na sťažnosti týkajúce sa spracovania údajov najneskôr do 30 dní.

Právo odvolať súhlas

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov a v takom prípade budú údaje z našich systémov vymazané. Upozorňujeme však, že v prípade neuhradenej objednávky môže mať odvolanie súhlasu za následok, že vám tovar nebudeme môcť doručiť. Okrem toho, ak už bol nákup uskutočnený, podľa účtovných predpisov nemusíme mať možnosť vymazať fakturačné údaje z našich systémov, a ak máte voči nám dlh, môžeme vaše údaje v prípade odvolania súhlasu spracúvať na základe oprávneného záujmu na vymáhaní dlhu.

Prístup k osobným údajom

Máte právo získať od prevádzkovateľa spätnú väzbu o tom, či sa vaše osobné údaje spracúvajú, a ak sa spracúvajú, máte právo na:

 

 mať prístup k spracúvaným osobným údajom a

 tieto informácie, ktoré má poskytnúť prevádzkovateľ údajov: účely spracovania;

 kategórie osobných údajov, ktoré sa o vás spracúvajú;

 informácie o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým prevádzkovateľ poskytol alebo poskytne osobné údaje;

 predpokladanú dobu uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na určenie tejto doby;

 vaše právo požiadať prevádzkovateľa o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a namietať proti spracúvaniu takýchto osobných údajov, ak je spracúvanie založené na oprávnených záujmoch;

 právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

 ak údaje neboli získané od vás, všetky dostupné informácie o ich zdroji;

 skutočnosť automatizovaného rozhodovania (ak sa takýto postup používa) vrátane profilovania a aspoň v týchto prípadoch jasné informácie o použitej logike a o význame a pravdepodobných dôsledkoch takéhoto spracovania pre vás.

 

Účelom uplatnenia tohto práva môže byť zistenie a overenie zákonnosti spracúvania, a preto v prípade opakovaných žiadostí o informácie môže prevádzkovateľ účtovať primeranú náhradu za poskytnutie informácií.

Prístup k osobným údajom poskytuje správca údajov tak, že vám po identifikácii zašle e-mailom spracované osobné údaje a informácie. Ak ste zaregistrovaný, poskytneme vám prístup, aby ste si mohli prezerať a overovať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, prihlásením sa do svojho konta.

V žiadosti uveďte, či chcete mať prístup k svojim osobným údajom alebo k informáciám o správe údajov.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby správca údajov na vašu žiadosť bezodkladne opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú.

 

údaje.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na to, aby správca na vašu žiadosť obmedzil spracovanie, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

 

spochybňujete presnosť osobných údajov, v takom prípade sa obmedzenie uplatňuje na obdobie, ktoré prevádzkovateľovi umožňuje overiť presnosť osobných údajov, ak je možné presnosť zistiť okamžite, obmedzenie sa neuloží;

 

  spracúvanie je nezákonné, ale vy z akéhokoľvek dôvodu namietate proti vymazaniu údajov (napríklad preto, že údaje sú pre vás dôležité na účely uplatnenia právneho nároku) a nežiadate o vymazanie údajov, ale o obmedzenie ich používania;

  prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely, na ktoré sa spracúvajú, ale vy ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo

 Vy ste vzniesli námietku proti spracúvaniu, ale prevádzkovateľ údajov môže mať tiež oprávnený záujem na spracúvaní; v takom prípade sa spracúvanie obmedzí, kým sa nezistí, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

 

Ak je spracúvanie obmedzené, takéto osobné údaje sa môžu spracúvať, s výnimkou uchovávania, len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Prevádzkovateľ vás bude o zrušení obmedzenia informovať vopred (najmenej 3 pracovné dni pred zrušením obmedzenia).

Právo na vymazanie - právo byť zabudnutý

Máte právo požadovať, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ak sa uplatní jeden z nasledujúcich dôvodov:

 

 osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované prevádzkovateľom;

 Odvoláte svoj súhlas a neexistuje žiadny iný právny základ pre spracovanie;

 Namietate proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu a neexistuje žiadny prevažujúci oprávnený dôvod (t. j. oprávnený záujem) na spracovanie,

 osobné údaje boli prevádzkovateľom spracované nezákonne a táto skutočnosť bola zistená na základe sťažnosti,

 osobné údaje sa musia vymazať, aby sa splnila právna povinnosť podľa práva Únie alebo členského štátu, ktoré sa vzťahuje na prevádzkovateľa údajov.

 

Ak prevádzkovateľ údajov zverejnil vaše osobné údaje z akéhokoľvek zákonného dôvodu a je povinný ich vymazať z niektorého z vyššie uvedených dôvodov, prijme primerané opatrenia vrátane technických opatrení, pričom zohľadní dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, aby informoval ostatných prevádzkovateľov údajov, že ste požiadali o vymazanie odkazov na príslušné osobné údaje alebo ich kópií.

Vymazanie sa neuplatňuje, ak je spracovanie nevyhnutné:

 

uplatňovať právo na slobodu prejavu a informácií;

na splnenie povinnosti vyplývajúcej z práva Únie alebo členského štátu, ktorá vyžaduje, aby prevádzkovateľ spracúval osobné údaje (napríklad spracúvanie v súvislosti s fakturáciou, ak sa uchovávanie faktúry vyžaduje zo zákona), alebo na vykonanie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

 

 na podanie, vymáhanie alebo obhajobu právnych nárokov (napr. ak má voči vám správca údajov nárok a ešte ho nevyriešil alebo ak prebieha konanie o sťažnosti spotrebiteľa alebo sťažnosti na správu údajov).

 

Právo vzniesť námietku

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie. V takom prípade Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na takéto účely vrátane profilovania, ak súvisí s priamym marketingom. Ak vznesiete námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vaše osobné údaje sa už na tieto účely nesmú spracúvať.

Právo na prenosnosť

Ak je spracúvanie automatizované alebo ak je spracúvanie založené na vašom dobrovoľnom súhlase, máte právo požiadať správcu údajov o údaje, ktoré ste mu poskytli a ktoré vám správca údajov sprístupní vo formáte xml, JSON alebo csv, a ak je to technicky možné, môžete požiadať správcu údajov o prenos údajov v tomto formáte inému správcovi údajov.

Automatizované rozhodovanie

Máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania), ktoré by malo právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú. V takýchto prípadoch musí prevádzkovateľ prijať primerané opatrenia na ochranu práv, slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby vrátane prinajmenšom práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoj názor a práva namietať proti rozhodnutiu.

Uvedené neplatí, ak rozhodnutie:

 

 nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi vami a správcom údajov;

 je povolené právom Únie alebo členského štátu, ktoré sa vzťahuje na prevádzkovateľa a ktoré tiež stanovuje primerané opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov, alebo

 na základe vášho výslovného súhlasu.

 

Registrácia v registri ochrany údajov

Podľa ustanovení zákona o ochrane údajov bol prevádzkovateľ povinný oznámiť určité činnosti spracovania údajov do registra ochrany údajov. Táto oznamovacia povinnosť zanikla k 25. máju 2018.

Opatrenia na zabezpečenie údajov

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zaviedol primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zmenou, zverejnením, prenosom, poskytnutím, vymazaním alebo zničením, náhodným zničením alebo náhodným poškodením a nedostupnosťou v dôsledku zmien v používaných technológiách.

Prevádzkovateľ údajov vynaloží v rámci svojich organizačných a technických možností maximálne úsilie, aby zabezpečil, že

 

Spracovatelia údajov by mali pri práci s vašimi osobnými údajmi prijať primerané bezpečnostné opatrenia.

Dostupné opravné prostriedky

Ak sa domnievate, že prevádzkovateľ údajov porušil právne ustanovenie o spracúvaní údajov alebo nevyhovel žiadosti, môžete začať konanie o prešetrení na Národnom úrade pre ochranu údajov a slobodu informácií s cieľom ukončiť údajné nezákonné spracúvanie (poštová adresa: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefónne čísla: +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400).

Taktiež vás informujeme, že v prípade porušenia právnych ustanovení o spracúvaní údajov alebo v prípade, že prevádzkovateľ údajov nevyhovel žiadosti, môžete podať na súd občianskoprávnu žalobu proti prevádzkovateľovi údajov.

Zmeny a doplnenia oznámenia o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť toto oznámenie o ochrane osobných údajov spôsobom, ktorý nemá vplyv na účel a právny základ spracovania. Používaním webovej stránky po nadobudnutí účinnosti zmeny a doplnenia súhlasíte so zmeneným oznámením o ochrane osobných údajov.

Ak má správca údajov v úmysle ďalej spracúvať zhromaždené údaje na iné účely, než na ktoré boli zhromaždené, pred ďalším spracúvaním vás bude informovať o účeloch spracúvania a o nasledujúcich informáciách:

 

 trvanie uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na určenie tohto trvania;

  vaše právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a v prípade spracúvania založeného na oprávnenom záujme namietať proti spracúvaniu osobných údajov a v prípade spracúvania založeného na súhlase alebo zmluvnom vzťahu požadovať právo na prenosnosť údajov;

 v prípade spracovania na základe súhlasu, že svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

 či je poskytnutie osobných údajov založené na zákonnej alebo zmluvnej povinnosti alebo je podmienkou pre uzavretie zmluvy, či máte povinnosť poskytnúť osobné údaje a aké sú možné dôsledky neposkytnutia údajov;

 skutočnosť automatizovaného rozhodovania (ak sa takýto postup používa) vrátane profilovania a aspoň v týchto prípadoch jasné informácie o použitej logike a o význame a pravdepodobných dôsledkoch takéhoto spracovania pre vás.

 

Spracovanie sa môže začať až potom, ak je právnym základom spracovania súhlas, pričom okrem informácií musíte poskytnúť aj svoj súhlas.